Konkurs na stanowisko dyrektora: SP3 i SP Radziszów

Konkurs na stanowisko dyrektora: SP3 i SP Radziszów

19-04-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie, Szkoły Podstawowej w Radziszowie. Wszelkie szczegółowe informacje - w tym: terminarz oraz wykaz niezbędnych dokumentów - znajdziecie Państwo poniżej.


Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie, Szkoły Podstawowej w Radziszowie

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek /Dz. U. nr 184, poz. 1436 oraz Dz. U. z 2011 r. nr 254, poz. 1526/.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej /Dz. U. Nr 60, poz. 373 oraz 2011 r. nr 254, poz. 1525/ oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:
  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły;
  2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
  - stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;
  5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświata;
  6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 168 z późn. zm./;
  10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust 3 a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów /tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1721/ w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
  11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w przypadku nauczyciela,
  12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /tekst jedn. Dz. U. z 2016r, poz. 1379 z późn. zm./ lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm. / – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (test jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 922.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora …………….. w ……………” w terminie do dnia: 08.05.2017 r. do godz. 16.00 do Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina,   ul. Rynek 3 pok. 22 /tel.: 12 277 01 45 lub 12 277 01 43/.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

B U R M I S T R Z
/-/
Paweł KOLASA

 

Źródło: EZ

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.