Rusza Projekt „Małopolska Niania”

Rusza Projekt „Małopolska Niania”

19-09-2017

W dniu 30 sierpnia 2017 r. Rada Miejska w Skawinie podjęła uchwałę Nr XXXIII/471/17 w sprawie ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania”, która w dniu 6 września br. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (Dz. Urz. Woj. 2017.5580). Szczegóły poniżej. 


Projekt „Małopolska Niania” adresowany jest do rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, podejmujących zatrudnienie lub pozostających w zatrudnieniu, sprawujących opiekę nad dziećmi, które ukończyły 20-sty tydzień życia ale do dnia 31 sierpnia 2018 r. nie ukończą 3 lat ( w szczególnie uzasadnionych sytuacjach - 4 roku życia).

Zasady realizacji Projektu określone zostały w Regulaminie stanowiącym załącznik do wyżej wymienionej uchwały. Projekt „Małopolska Niania” jest realizowany w ramach współpracy z Województwem Małopolskim i ma charakter pilotażowy - pozwoli zarówno na udzielenie comiesięcznego wsparcia finansowego 10 skawińskim rodzinom jak i szacowanie potrzeb w zakresie zapotrzebowania na tego typu usługi. Ma również na celu wspieranie zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia, które z powodu wieku mogą mieć trudności w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Wnioski o przyznanie świadczenia „Małopolska Niania” należy składać w okresie od 25 września do 6 października br. wyłącznie na drukach stanowiących załącznik do Regulaminu wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie. Dokumenty rekrutacyjne można składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 14 oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 w godzinach pracy urzędów. Można je również przekazać za pośrednictwem poczty lub kuriera. W każdym przypadku powinny być złożone w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Małopolska Niania” . O złożeniu dokumentów w terminie decyduje data ich wpływu.

Lista rodzin, które uzyskały świadczenie opracowana będzie w oparciu o liczbę punktów jaka zostanie przyznana każdej z rodzin w oparciu o informacje zawarte w złożonym wniosku i dokumentach. Oceny spełniania lub nie spełniania kryterium merytorycznego a tym samym wstępnej analizy liczby możliwych do uzyskania punktów można dokonać samodzielnie poprzez lekturę kryteriów zawartych w Karcie oceny merytorycznej stanowiącą załącznik do Regulaminu. Otrzymanie niewielkiej ilości punktów lub ich brak nie oznacza braku możliwości ubiegania się o przyznanie świadczenia – nie wiemy przecież w jakiej sytuacji będą inne rodziny, które zdecydują się na złożenie wniosku.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w dniu 13 października 2017 r.

W celu wyeliminowania pomyłek przy sporządzaniu dokumentacji rekrutacyjnej warto dokonać samodzielnej oceny wypełnionego już wniosku za pomocą informacji zawartych w Karcie oceny formalnej i Regulaminie.

Świadczenie „Małopolska Niania” w wysokości 1500,00 zł. miesięcznie będzie przysługiwało przez kolejnych 10 miesięcy, począwszy od 1 listopada 2017 r. i będzie realizowane z udziałem środków finansowych Województwa Małopolskiego. Pierwsze świadczenie zostanie przekazane rodzinom wyłonionym w naborze w pierwszej dekadzie listopada 2017 r. po podpisaniu stosownych umów. Realizatorem zadania będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu i zasad jego realizacji udzielane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie pod nr telefonu 12 276-21-37 wew. 21 przez Panią Jolantę Wójtowicz-Kurpyta.

Szczegółowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ

Wzory wniosków oraz Regulamin określający zasady ubiegania się i realizacji świadczenia oraz Karty oceny formalnej i merytorycznej można pobrać poniżej.

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Województwa Małopolskiego i Gminy Skawina.

Źródło: BRO

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.