Konkurs na stanowisko dyrektora placówek edukacyjnych

Konkurs na stanowisko dyrektora placówek edukacyjnych

09-03-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola nr 1, Przedszkola w Radziszowie, ZPO w Woli Radziszowskiej, ZSP w Krzęcinie. Wszelkie szczegółowe informacje - w tym: terminarz oraz wykaz niezbędnych dokumentów - znajdziecie Państwo poniżej.


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej /Dz. U  z 2017.  Poz. 1597/.

2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie  regulaminu  konkursu  na stanowisko  dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki  oraz  trybu  pracy  komisji  konkursowej  /Dz. U. z 2017, poz. 1587 /    oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

 1. uzasadnienie  przystąpienia  do konkursu  wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację  o:
  - stażu pracy pedagogicznej - w  przypadku nauczyciela albo
  - stażu  pracy dydaktycznej - w przypadku  nauczyciela akademickiego albo
  - stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby  niebędącej nauczycielem;
 3.   oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
    - imię  (imiona) i nazwisko,
    - data i miejsce urodzenia
    - obywatelstwo,
    - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu  pracy,  o  którym  mowa w    pkt.  2: świadectwo pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających  okres zatrudnienia;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu  ukończenia  studiów  wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych  z  zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu  zarządzania  oświata;
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego,  o którym  mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r.  o języku polskim (Dz.U. z 2011 poz. 224 późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca;
 7. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań  zdrowotnych  do wykonywania pracy na stanowisku  kierowniczym;
 8. oświadczenie,  że przeciwko kandydatowi  nie toczy  się  postępowanie o przestępstwo  ścigane z  oskarżenia    publicznego  lub  postępowanie  dyscyplinarne;
 9. oświadczenie, że  kandydat  nie  był  skazany prawomocnym  wyrokiem  za umyślne  przestępstwo lub umyślne  przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie, że kandydat  nie był  karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami  publicznymi, o którym  mowa  w  art. 31  ust. 1  pkt  4 ustawy  z  dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności  za naruszenie  dyscypliny  finansów publicznych    /tekst jedn.  Dz.    U.  z 2017,    poz. 1311 /;
 11. oświadczenie  o  dopełnieniu obowiązku,  o którym  mowa  w  art.  7 ust. 1 i  ust  3  a  ustawy z dnia  18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa z  lat 1944-1990  oraz treści  tych  dokumentów /tekst jedn.  Dz. U.  z  2016 r, poz.  1721 z późn. zm./ w przypadku kandydata  na dyrektora  publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.;
 12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem  kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  w przypadku nauczyciela,
 13. poświadczoną  przez  kandydata  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela  akademickiego,
 14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o  której    mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta  Nauczyciela /tekst    jedn. Dz. U. z  2017 r. poz. 1189 / lub w art.140 ust.1 ustawy z  dnia  27 lipca 2005 r.  –  Prawo o  szkolnictwie  wyższym (tekst  jedn. Dz. U.  z  2016 r., poz. 1842  z  późn. zm./ – w  przypadku  nauczyciela  i nauczyciela akademickiego;
 15. oświadczenie, że  kandydat  ma  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3.  Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem  „Konkurs    na  stanowisko  dyrektora  …………….. w ……………” w    terminie  do    dnia:  27.03.2018 r.godz.15:00 Wydziału    Edukacji i  Zdrowia Urzędu  Miasta  i  Gminy w  Skawinie,  32-050    Skawina, ul. Rynek  3 pok. 22  /tel.  12-277-01-45,  277-01-43/.
 
Konkurs    przeprowadzi    komisja    konkursowa    powołana    przez    Burmistrza  Miasta  i Gminy   Skawina.  O  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia  postępowania  konkursowego  kandydaci  zostaną  powiadomieni    indywidualnie - na  podany  na kopercie-    numer telefonu.

 

Źródło: EZ

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.