Gospodarka odpadami - aktualności

Zmiana stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13-03-2019

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie uprzejmie informuje, że konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty, a tym samym zmiana dotychczasowych stawek, ma na celu dostosowanie stawek opłat do ponoszonych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina. Więcej informacji poniżej.


Celem uchwały jest zapewnienie dalszego finansowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Skawina. Finansowanie to zapewnia realizację przez Gminę Skawina ustawowych obowiązków w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, jak również osiąganie przez Gminę wynikających z rozporządzeń wykonawczych do przedmiotowej ustawy wskaźników zagospodarowania odpadów komunalnych (poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów surowcowych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania).

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Uchwała Nr II N/50/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi o określonej pojemności pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019 roku.

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

  • 15,00 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 30,00 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne NIE są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn ilości pojemników na odpady zmieszane o określonej pojemności powstających w miesiącu oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:

  • jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 22,00 złotych za worek/pojemnik o pojemności 0,06 m3  - 0,12 m3
b) 25,00 złotych za pojemnik 0,14 m3
c) 40,00 złotych za pojemnik 0,24 m3
d) 100,00 złotych za pojemnik 0,66 m3
e) 150,00 złotych za pojemnik 1,1 m3
f) 740,00 złotych za pojemnik 7,0 m3
g) 862,00 złotych za pojemnik 10,0 m3

h) 578,00 złotych za 1 m3 sprasowanych odpadów w prasokontenerze

 

  • jeżeli odpady komunalne NIE są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 44,00 złotych za worek/pojemnik o pojemności 0,06 m3  - 0,12 m3
b) 50,00 złotych za pojemnik 0,14 m3
c) 80,00 złotych za pojemnik 0,24 m3
d) 200,00 złotych za pojemnik 0,66 m3
e) 300,00 złotych za pojemnik 1,1 m3
f) 1 480,00 złotych za pojemnik 7,0 m3
g) 1 724,00 złotych za pojemnik 10,0 m3

h) 1 156,00 złotych za 1 m3 sprasowanych odpadów w prasokontenerze


3. Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub za rok od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, stanowi iloczyn liczby domków letniskowych na nieruchomości lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz stawki opłat.

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku wynosi:

  • 300,00 złotych – jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;
  • 600,00 złotych – jeżeli odpady NIE są zbierane w sposób selektywny.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.