ZP Ogłoszenia archiwalne

Budowa parkingu - ul. Wesoła w Skawinie.

23-02-2009

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: Budowa parkingu - ul. Wesoła w Skawinie, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski

Rybitwy 4/6

30-722 Kraków

Cena oferty: 471 798.97 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta przedstawia najniższą cenę za realizację zamówienia i dlatego uznana została za najkorzystniejszą.

Zamawiający informuje, że oferty złożyły następujące firmy:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych "HALUX" Sp. z o.o.

Zabłocie 21

30-701 Kraków

2

"TROBUD" Zakład Budowlano-Handlowo-Usługowy Jadwiga Trojszczak

Zerwana 56

32-091 Michałowice

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-DROMPEX Sp. z o.o.

Elektrodowa 45E

33-300 Nowy Sącz

4

PROEKO s.c. Paweł Latała, Michał Bigoś

Krakowska 51

31-066 Kraków

5

Zakład "REM-BRUK" Stanisław Marek Bzdyl

Czyżów 50

32-420 Gdów

6

INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski

Rybitwy 4/6

30-722 Kraków

7

F.U.H. KARINEX

32-722 Królówka 374

8

"BUDOSTAL-2" S.A.

Lublańska 34

31-476 Kraków

9

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Mieszkaniowego "DROG-BUD"

32-740 Łapanów 199

10

ZAKŁAD USŁUG "DROGOP"

A.J. Gorzałczany Spółka Jawna

Opatkowice 147

32-100 Proszowice

11

Firma Usługowo-Handlowa "SŁAWPOL"

Merkuriusza Polskiego 2

30-698 Kraków

12

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe GOMIBUD Sp. z o.o.

Borek Szlachecki 1

32-050 Skawina

13

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach Sp. z o.o.

Kochanowskiego 1

34-100 Wadowice

14

GREEN HOUSE Sp. z o.o.

Brzozówka 140

32-088 Przybysławice

15

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "WŁOMEX" Zygmunt Włodarczyk

Gromadzka 30

30-719 Kraków

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Razem

INŻYNIERIA Zbigniew Witkowski

Rybitwy 4 /6

30-722 Kraków

(6)

100,00

100,00

PROEKO s.c. Paweł Latała, Michał Bigoś

Krakowska 51

31-066 Kraków

(4)

95,16

95,16

 

 

 

 

 

 

Skawina dnia: 2009-04-16


Data zamówienia: 2009-02-23

Miejscowość: Skawina
Skawina
powiat krakowski

 

Skawina: Budowa parkingu - ul. Wesoła w Skawinie.
Numer ogłoszenia: 40935 - 2009; data zamieszczenia: 23.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie , Rynek 1, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, tel. 012 2764680, faks 012 2763339.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.skawina.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu - ul. Wesoła w Skawinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu dla samochodów osobowych (25 miejsc postojowych) wraz z drogą dojazdową, chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem oraz zabezpieczeniem kabla energetycznego oraz remont jezdni i chodnika ulicy Wesołej w Skawinie /nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej - 570 m2, chodnik z kostki betonowej - ok. 2000 m2, chodnik z płyt betonowych - 138 m2, przebudowa studzienek ściekowych i rewizyjnych - 6 szt., demontaż i montaż progów zwalniających - 3 szt./..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.53-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 84.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina. Rynek 1: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, Oddział Skawina Nr 36 8591 0007 0020 0560 0013 0005.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj: a). znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, b).dysponują odpowiednim doświadczeniem zawodowym - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał minimum 2 roboty drogowe o wartości minimum 800.000,00 zł każda, c). dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem - Wykonawca musi dysponować min. 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności drogowej. 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedstawionych w ofercie..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawcy winni przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 7. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 8. Dokumenty stwierdzające uprawnienia osób przewidzianych do kierowania robotami wraz z zaświadczeniem z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 9. Zobowiązanie pisemne innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w załączonym wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 10. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. 11. Dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane z należytą starannością..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/bip/skawina.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UMiG Skawina, Zespół ds. Zamówień Publicznych, Skawina, Rynek 14, pok. 2 Opłatę za wersję papierową (30.00 zł) należy wnieść na konto Zamawiającego KBS o/Skawina 47859100070020056000130001..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Biuro Obsługi Mieszkańców, 32-050 Skawina, Rynek 14, pok. 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.