Uchwały Rady 2006

UCHWAŁA NR XLVII/305/06RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE z dnia 24  kwietnia 2006 r.w sprawie: zmiany budżetu  Gminy Skawina na 2006 rok.

24-04-2006

 


UCHWAŁA NR XLVII/305/06

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 24  kwietnia 2006 r.

 

 

w sprawie: zmiany budżetu  Gminy Skawina na 2006 rok.

 

                        Na podstawie rt. 18 ust.2 pkt 4,  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz  rt.165, rt.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.  Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę                                 145.063 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

 

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę                                  145.063 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

 

 

                                                                            dr  Sławomir  KOPEĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr  XLVII/305/06

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 24  kwietnia  2006 r.

 

w złotych

 

l.p.

 

Dział

 

 

Nazwa - Treść

 

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

1.

 

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JRDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych ( § 0010)

 

 

 

145.731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145.731

 

1.

 

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

w tym:

- subwencje ogólne – część oświatowa ( § 2920)

 

 

668

 

 

668

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM  DOCHODY:

 

 

668

 

145.731

 

Uzasadnienie!

Pismo Nr ST4-4820/163/2006 Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej na 2006 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

 

 

                                                                             dr  Sławomir  KOPEĆ

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVII/305/06

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 24 kwietnia 2006 r.

 

w złotych

 

l.p.

 

Dział

 

Rozdz

 

 

Nazwa - treść

 

Zmniejsz.

 

Zwiększ.

 

1.

 

600

 

 

 

60016

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

Drogi publiczne gminne

w tym:

a) wydatki bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

45.063

 

45.063

 

45.063

 

 

2.

 

710

 

 

 

 

71035

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

Cmentarze

w tym:

b) wydatki majątkowe

-budowa domu przedpogrzebowego wraz z infrastrukturą i zapleczem- zakup wyposażenia 100.000 zł

 

 

 

100.000

 

 

100.000

 

100.000

 

 

 

 

 

OGÓŁEM – WYDATKI

 

 

 

 

145.063

 

Uzasadnienie!

1.Dział 600 – remont kładki dla pieszych nad torami PKP w Skawinie.

2.Dział 710 – zakup pierwszego wyposażenia domu przedpogrzebowego.

 

 

                                                                        Przewodniczący  Rady  Miejskiej

                                                                                 dr  Sławomir  KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.