Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie Nr 67/2009 w sprawie powołania członków komisji konursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w: Szkole Podstawowej Nr 4 w Skawinie, Szkole Podstawowej w Rzsozowie, Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach, Przedszkolu Samorządowym Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym w Skawinie.

01-04-2009

 


 

                      ZARZĄDZENIE  NR   67/ 2009
                   
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

z dnia  1 kwietnia   2009r.

 

w sprawie  powołania członków komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko   dyrektora  w:  Szkole Podstawowej Nr 4  w Skawinie,   Szkole Podstawowej    w  Rzozowie,   Szkole Podstawowej  w Wielkich  Drogach,  Przedszkolu  Samorządowym  Nr  6 z  Oddziałem  Żłobkowym w Skawinie.

                 

                 Działając na podstawie art.  36 a ust. 5  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  /  tekst  jedn. Dz.. U.  z   2004r.   Nr  256,  poz. 2572. /    Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Skawina  zarządza,  co  następuje:

                                                                                                                        

§ 1.

1. Powołuje się komisje konkursowe w następującym składzie  :  

-         trzech przedstawicieli organu prowadzącego, z których jeden pełni funkcję

      przewodniczącego komisji, 

-         trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

-         po dwóch przedstawicieli:

a/  rady pedagogicznej,

b/  rodziców,

-         po jednym przedstawicielu  zakładowych organizacji związkowych, przy czym    

      przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub  

      placówce, której konkurs dotyczy.

 

2.  Jako przedstawiciela organu prowadzącego powołuje się Burmistrza Miasta i Gminy 

     Skawina  ?  jako przewodniczą Komisji,  a  w  przypadku  jego nieobecności  funkcję 

     przewodniczącego  komisji egzaminacyjnej  pełnić będzie Zastępca Burmistrza.   

 

3. Imienny  skład   komisji określą  załączniki nr  1, 2, 3, 4   do niniejszego zarządzenia.

    

§ 2.

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 23.10.2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej.

 

 

 

 

§ 3

 

Zobowiązuje się Wydział Edukacji, Zdrowia i Kultury  do prowadzenia wszelkich spraw związanych z postępowaniem konkursowym.

 

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                               Załącznik Nr 1 do zarz. Nr  67/09

                                                                                                        Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

                                                                                                z dnia  1 kwietnia.2009  r.

 

                                                                                             

Skład Komisji Konkursowej do wyboru dyrektora  Szkoły Podstawowej  Nr 4

w  Skawinie

 

 

       1. Przedstawiciele organu prowadzącego:                        

            Adam  NAJDER                     -   Przewodniczący

Marzena  BULANDA

Paweł  KOLASA

 

       2.  Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

       Anna  BOROWSKA  

       Grażyna SAMBOREK

       Dorota  MĄDRY

  1. Przedstawiciele  Rady Pedagogicznej:   

 

Małgorzata  PAŁKA

              Agnieszka  SIATA

 

  1. Przedstawiciele Rady Rodziców

 

Maria  SZAFRANIEC

            Leszek  KRYDA

 

  1. Przedstawiciel Związków Zawodowych:

 

Hanna   JAKUBEK  -  Związek Nauczycielstwa Polskiego

Marek  CZECH        -  NSZZ ?Solidarność?

 

 

 

                                                                                                Załącznik Nr  2 do  Zarz. Nr  67/09.

                                                                                                        Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

                                                                                                z dnia  1 kwietnia 2009 r.

 

 

 

Skład Komisji Konkursowej do wyboru dyrektora Szkoły Podstawowej  

w  Rzozowie 

 

 

       1. Przedstawiciele organu prowadzącego:                        

            Adam  NAJDER                     -   Przewodniczący

Marzena BULANDA

Paweł  KOLASA

 

       2.  Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

 Anna  BOROWSKA  

       Grażyna  SAMBOREK

       Dorota  MĄDRY

 

3.Przedstawiciele  Rady Pedagogicznej:   

Iwona  CZERNACHOWSKA

       Celina  ŁAZARCZYK

  1. Przedstawiciele Rady Rodziców:

 

Agata PŁAZIEŃSKA

Grzegorz  KLIMAS

 

  1. Przedstawiciel Związków Zawodowych:

 

Hanna  JAKUBEK   -   Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

 

 

 

                                                                                                Załącznik Nr  3  do Zarz. Nr  67/09

                                                                                                        Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

                                                                                                z dnia  1 kwietnia 2009 r..

 

 

Skład Komisji Konkursowej do wyboru dyrektora  Szkoły Podstawowej

w Wielkich Drogach

 

       1. Przedstawiciele organu prowadzącego:                        

Adam  NAJDER                     -   Przewodniczący

Marzena  BULANDA

Paweł  KOLASA

 

       2.  Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

Anna  BOROWSKA  

      Grażyna  SAMBOREK

      Dorota MĄDRY

 

  1. Przedstawiciele  Rady Pedagogicznej:   

 

Urszula    CICHÓRZ

 

Dariusz    SŁAWIŃSKI

 

  1. Przedstawiciele Rady Rodziców:

 

Małgorzata  WANAT

Mirosław  ŚLIWA

 

  1. Przedstawiciel Związków Zawodowych:

 

Hanna  JAKUBEK  -  Związek Nauczycielstwa Polskiego

Marianna  PISKORZ ? NSZZ ?Solidarność?

 

                                                                                 

                                                                 

                                                                                                                            Załącznik Nr  4 do Zarz. Nr  67/09

                               Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

                                               z dnia   1 kwietnia 2009.r..

 

Skład Komisji Konkursowej do wyboru dyrektora  Przedszkola Samorządowego

                                           Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym  w Skawinie

 

 

       1. Przedstawiciele organu prowadzącego:                        

Adam  NAJDER                     -   Przewodniczący

Marzena  BULANDA

Paweł  KOLASA

 

       2.  Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

Anna  BOROWSKA  

      Grażyna  SAMBOREK

      Dorota  MĄDRY

 

3. Przedstawiciele  Rady Pedagogicznej:   

Elżbieta  ŻMUDA

            Urszula  KURLIT

 

4. Przedstawiciele Rady Rodziców:

Danuta  BARCIK

Janusz  MORAWSKI

 

5. Przedstawiciel Związków Zawodowych:

Hanna  JAKUBEK  -  Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

 

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.