Bieżące informacje na temat problemu Wspólnoty a Gmina

Bieżące informacje na temat problemu Wspólnoty a Gmina

27-02-2012

Od połowy stycznia br. sytuacja i relacje pomiędzy Gminą Skawina a Wspólnotami Mieszkaniowymi, wobec których Gmina posiada zaległości finansowe, diametralnie się zmieniła. Na dzień 27 lutego br. podpisano 60 na 95 ugód ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie i terminie spłaty należności głównych.


Jak informowałem już w poprzednim artykule Gmina Skawina na koniec roku 2011 r. wygospodarowała jeden milion złotych, który został przekazany na poczet zaległości Gminy na konta 56 Wspólnot Mieszkaniowych. Przedstawiciele tych Wspólnot, którym przekazano środki finansowe w poczet zaległości. W styczniu i w lutym br. przekazano w sumie 1 182 612,89 zł. Na dzień dzisiejszy 61 Wspólnot Mieszkaniowych posiada całkowicie uregulowane należności główne.

Wywiązuję się zatem ze zobowiązań złożonych w oświadczeniu, iż wszystkie należności główne wynikające z zadłużenia Gminy Skawina wobec Wspólnot Mieszkaniowych zostaną spłacone w pierwszym półroczu bieżącego roku (stosownie do zobowiązań określonych w podpisanych ugodach) natomiast odsetki od należności głównych do końca 2012 roku.

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy ul. Kazimierza Wielkiego 19 w Krakowie, Gmina Skawina wybrała Firmę Audytorską INTERFIN Sp. z o.o. w Krakowie, która jako niezależny podmiot będzie naliczała odsetki od należności głównych. Zgodnie z umową Firma ma wywiązać się ze swojego zobowiązania do końca czerwca bieżącego roku.

W dniu 19 grudnia 2011 roku Gmina Skawina ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Skawina oraz administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych. Przetarg został ogłoszony zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 133, poz. 759 z późn.zm.). Termin rozstrzygnięcia zamówienia publicznego ogłoszony został na dzień 30 grudnia 2011 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie, które jako jedyne złożyło stosowną ofertę na realizację usługi.

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi kont bankowych Wspólnot Mieszkaniowych niniejszym wyjaśniam:

  • na podstawie umów o zarządzanie nieruchomością wspólną, podpisywanych przez Zarządy Wspólnot, PGM Sp. z o.o. w Skawinie jako Zarządca uprawniony jest do reprezentowania Wspólnoty m.in. przed bankami w celu otwierania, zamykania rachunków bankowych, podpisywania oraz składania w inny dostępny sposób przelewów, otwierania oraz zamykania lokat bankowych w imieniu i na rzecz Wspólnoty
  • każda Wspólnota Mieszkaniowa posiada samodzielny rachunek bankowy, na który właściciele uiszczają zaliczki na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i mediów, a którego numer jest corocznie umieszczany w książeczkach mieszkaniowych
  • wszystkie lokaty zakładane są na Wspólnotę Mieszkaniową i stanowią przychód Wspólnoty
  • koszty utrzymania rachunku bankowego stanowią część kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej
  • założenie kont dla poszczególnych Wspólnot mieści się w granicach uprawnień wynikających z umowy o zarządzanie, niemniej jednak nie ma przeszkód, aby Wspólnota która podejmie taką decyzję – zmieniła bank, sama otworzyła rachunek i sama nim dysponowała
  • w przypadku dalszego korzystania z rachunku w Banku Spółdzielczym również możliwe jest określenie zakresu uprawnień do dysponowania tym rachunkiem przez Zarząd Wspólnoty i przez Zarządcę
    Niezależnie od powyższego wyjaśniam, iż do tej pory nie było żadnych przeszkód w uzyskiwaniu przez Zarząd Wspólnoty informacji o stanie konta i dokonywanych na nim operacjach.

Reasumując w celu uporządkowania spraw związanych z dysponowaniem kontem Wspólnoty, możliwe jest dokonanie przez Zarząd Wspólnoty wyboru jednego z dwóch rodzajów dostępu – aktywnego lub pasywnego. Dostęp aktywny pozwala na realizację operacji (autoryzację) zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, np. Zarządca może samodzielnie autoryzować przelewy, zakładać lokaty czy też drukować wyciągi. W przypadku gdy Zarządca nie posiada samodzielnego, ogólnego pełnomocnictwa do rachunku, Zarząd Wspólnoty sam nim dysponuje dokonując na nim wszelkich operacji.

Dostęp pasywny pozwala jedynie na podgląd operacji na rachunku, nie można natomiast wykonać żadnego przelewu, założyć lub zerwać lokaty. Można jedynie skontrolować operacje wykonywane przez osobę posiadającą aktywny dostęp do rachunku oraz wpływy na rachunek np. wpłaty zaliczek dokonywane przez członków Wspólnoty. Dostęp ten jest udzielony członkom Zarządu Wspólnoty gdy Zarządca posiada samodzielne, ogólne pełnomocnictwo do rachunku tzn. sam autoryzuje wszystkie operacje na rachunku Wspólnoty, członek Zarządu zaś kontroluje jego poczynania.

BURMISTRZ
(-) Adam Najder


Poprzedni artykuł: kliknij w link.

Źródło: PSW

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.