Komisje Rady Miejskiej w Skawinie


Do zadań komisji należy przede wszystkim doradztwo i inicjowanie działań Rady, opiniowanie projektów uchwał, kontrola wykonywania uchwał Rady oraz wniosków komisji, współdziałanie z radami sołeckimi i zarządami osiedli. Posiedzenia komisji są jawne i odbywają się w sali konferencyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2 - pokój 2. Harmonogram posiedzeń znajduje się w Biurze Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2 - pokój 3.

 

Składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej
w Skawinie w kadencji 2014-2018

 
KOMISJA BUDŻETOWA

 1. Marek FUGIEL
 2. Karol KOŚCIELNY
 3. Ryszard MAJDZIK
 4. Ewa MASŁOWSKA - zastępca przewodniczącego
 5. Janina RĄCZKA
 6. Mirosław ŚLIWA - przewodniczący Komisji
 7. Anna WĄSOWICZ


KOMISJA EDUKACJI

 1. Grzegorz KLIMAS
 2. Grażyna KOŃ
 3. Ewa MASŁOWSKA - przewodniczący Komisji
 4. Adam NAJDER
 5. Janina RĄCZKA - zastępca przewodniczącego
 6. Mirosław ŚLIWA
 7. Artur WĄTOR


KOMISJA GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Grażyna KOŃ - zastępca przewodniczącego
 2. Ewa MASŁOWSKA
 3. Marcin MOCHA
 4. Adam NAJDER
 5. Józef NIECHAJ
 6. Stanisław PAC
 7. Antoni SAPAŁA - przewodniczący Komisji


KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

 1. Zdzisława BAŁA - zastępca przewodniczącego
 2. Marek FUGIEL
 3. Grzegorz KLIMAS
 4. Karol KOŚCIELNY - przewodniczący Komisji
 5. Stanisław PAC 
 6. Łukasz RACZKOWSKI
 7. Artur WĄTOR


KOMISJA INFRASTRUKTURY WSI I ROLNICTWA

 1. Zdzisława BAŁA
 2. Antoni BYLICA
 3. Grzegorz KLIMAS - przewodniczący Komisji
 4. Józef NIECHAJ
 5. Janina RĄCZKA
 6. Mirosław ŚLIWA - zastępca przewodniczącego

 
KOMISJA SPRAW OBYWATELSKICH

 1. Grażyna KOŃ - zastępca przewodniczącego
 2. Ryszard MAJDZIK
 3. Łukasz RACZKOWSKI
 4. Antoni SAPAŁA
 5. Stanisław SKUTA
 6. Anna WĄSOWICZ
 7. Eugeniusz ZAJĄC - przewodniczący Komisji


KOMISJA REWIZYJNA

 1. Zdzisława BAŁA
 2. Marek FUGIEL
 3. Marcin MOCHA
 4. Józef NIECHAJ - przewodniczący Komisji
 5. Stanisław PAC
 6. Stanisław SKUTA
 7. Eugeniusz ZAJĄC - zastępca przewodniczącego

 

KOMISJA ZDROWIA i POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Antoni BYLICA
 2. Karol KOŚCIELNY
 3. Marcin MOCHA  - przewodniczący Komisji
 4. Adam NAJDER
 5. Łukasz RACZKOWSKI - zastępca przewodniczącego
 6. Stanisław SKUTA
 7. Artur WĄTOR

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Witold GRABIEC

 

Komisja Rewizyjna

Badanie, analiza i ocena działalności Burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych pod względem celowości, gospodarności i rzetelności w zakresie przestrzegania statutu, uchwał Rady i innych przepisów z wyjątkiem zadań zleconych podlegających kontroli zewnętrznej, opiniowanie wykonania budżetu Gminy oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium.

 

Komisja Budżetowa

Opiniowanie projektu budżetu Gminy oraz zmian w budżecie, współpraca z komisjami problemowymi Rady przy opracowywaniu projektu budżetu, przedstawianie radzie opinii i wniosków oraz propozycji rozstrzygnięć w sprawach budżetowych, opiniowanie projektów uchwał związanych ze zobowiązaniami i wierzytelnościami finansowymi Gminy.

 

Komisja Edukacji

Sprawy funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz pozaszkolnych placówek oświatowych i opiekuńczych w Gminie; opiniowanie inwestycji oświatowych w gminie.

 

Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska

Sprawy dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym, utrzymanie i budowa ulic, oświetlenie, gospodarka zasobem mieszkaniowym w tym budownictwo komunalne, funkcjonowanie przedsiębiorstw i urządzeń infrastruktury komunalnej, placów targowych, opiniowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska; inicjowanie działań i planistycznych zagospodarowania ze szczególnym naciskiem na ochronę i kształtowanie środowiska Skawiny i całej Gminy.


Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa

Zagadnienia dotyczące infrastruktury wsi oraz związane z rolnictwem i leśnictwem w Gminie.

 

Komisja Spraw Obywatelskich

Sprawy bezpieczeństwa i ochrony p/pożarowej w mieście i gminie, rozpatrywanie skarg i zażaleń obywateli, inicjowanie współdziałania samorządu z instytucjami i organizacjami w zwalczaniu patologii społecznych, współpraca z zarządami osiedli i radami sołeckimi. Komisja pełni dyżury w każdy ostatni poniedziałek miesiąca od godz.16.30 do 17.30  w sali konferencyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2, p.2.

 

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

Monitorowanie i opiniowanie działań Gminy  w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji, wspieranie środowiskowych inicjatyw w zakresie kultury, sportu, turystyki, rekreacji, współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami, inicjowanie działań zmierzających do poprawy infrastruktury w zakresie kultury, sportu i rekreacji, współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy.

 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Opiniowanie organizacji opieki i profilaktyki  zdrowotnej w Gminie, współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, opiniowanie działalności Gminy w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej, współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami zajmującymi się zdrowiem i opieką społeczną, organizacja systemu żłobków, zagadnienia rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, inicjowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki społecznej.

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.