Wydział Mienia i Geodezji – MG


Rynek 3, parter - pok. 5, 6, 7
e-mail: geodezja@um.skawina.net

STRUKTURA:

 

ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Wydziału Mienia i Geodezji należy, prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, a w szczególności:
 

 1. Gospodarka nieruchomościami, w tym m.in.:
  1) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy;
  2) zakup nieruchomości na rzecz Gminy;
  3) sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy w trybie przetargowym i bezprzetargowym;
  4) zamiana nieruchomości gminnych;
  5) nabywanie praw nieruchomości od Skarbu Państwa oraz innych jednostek państwowych i podmiotów państwowych posiadających osobowość prawną;
  6) darowizny na cele publiczne;
  7) obciążanie nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi;
  8) wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie urządzeń technicznych;
  9) prowadzenie postępowań związanych z odszkodowaniami za grunty przejęte w postępowaniach o ustalenia lokalizacji dróg publicznych;
  10) ustalanie cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości;
  11) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym o założenie księgi wieczystej i jej aktualizację;
  12) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;
  13) zlecanie dokumentacji niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami oraz współpraca z wykonawcami (geodeci, rzeczoznawcy, architekci, biegli sądowi, itp.);
  14) przeprowadzanie przetargów na wynajem lokali użytkowych będących własnością Gminy;
  15) sporządzanie umów najmu na pawilony handlowe na Placu targowym;
  16) prowadzenie spraw związanych wykonywaniem prawa pierwokupu na rzecz Gminy.
  17) Prowadzenie postępowań dotyczących podziału nieruchomości jak również rozgraniczeń nieruchomości.
 2. Nazwy ulic, nazwy fizjograficzne, w tym m.in.:
  1) prowadzenie rejestru nazw ulic, nazw fizjograficznych;
  2) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem, dokonywaniem zmian oraz znoszeniem urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz urzędowych nazw obiektów fizjograficznych;
  3) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
  4) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zmiany granic Gminy oraz jednostek pomocniczych Gminy;
  5) prowadzenie spraw z zakresu uwłaszczeń nieruchomości rolnych (odpisy, prawomocność decyzji);
  6) obsługa bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów
  i budynków Gminie bez prawa ich udostępniania osobom trzecim.
 3. Prowadzenie spraw i postępowań związanych z komunalizacją gruntów.
 4. Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, w tym m.in.:
  1) ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
  2) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem za zgodą Rady Miejskiej bonifikat od cen sprzedaży lub użytkowania wieczystego;
  3) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 5. Nadzór właścicielski nad spółkami gminnymi, w tym m.in.:
  1) prowadzenie spraw dotyczących Zgromadzenia Wspólników:
  a) przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących spółek z udziałem Gminy Skawina,
  b) przygotowanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących spółek z udziałem Gminy,
  c) przygotowanie projektów informacji, sprawozdań z realizacji wniosków Rady Miejskiej i Burmistrza,
  d) przygotowanie odpowiedzi na wnioski i pisma Rady Miejskiej w sprawach dotyczących spółek z udziałem Gminy,
  e) przygotowanie materiałów i analiz sytuacji finansowej, majątkowej i prawnej dla reprezentantów Gminy na zgromadzeniach wspólników,
  f) przygotowanie dokumentów dotyczących sprzedaży, umorzenia udziałów Gminy
  w spółkach,
  g) przygotowanie dokumentów w zakresie reprezentowania Gminy na zgromadzeniach wspólników spółek z udziałem Gminy,
  h) przygotowanie dokumentów w zakresie powoływania członków organów spółek
  z udziałem Gminy,
  i) współpraca z organami spółek (Radami Nadzorczymi, Zarządami) z udziałem kapitałowym Gminy w zakresie nadzoru nad tymi spółkami,
  j) gromadzenie dokumentacji finansowo-ekonomicznej spółek z udziałem Gminy,
  k) prowadzenie monitoringu sytuacji finansowo-ekonomicznej spółek z udziałem Gminy,
  l) analiza materiałów przedkładanych przez spółki na walne zgromadzenia wspólników i opracowywanie opinii i wniosków.
 6. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.

 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.