Wydział Gospodarki Przestrzennej – GP

Rynek 3, I piętro, pok. 14-16

STRUKTURA

 

ZAKRES DZIAŁANIA

Do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:

1. Gospodarka przestrzenna w tym m.in.: 

 1. prowadzenie procedur związanych z opracowaniem i uchwalaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 3. prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia opłaty planistycznej kończących się wydawaniem decyzji administracyjnej;
 4. wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. opiniowanie projektów podziału geodezyjnego nieruchomości;
 6. Wydawanie zaświadczeń o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz innych.

2. Pozostałe zadania:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy krajobrazowej;
 2. opracowywanie i prowadzenie dokumentów wynikających z ustawy o ochronie zabytków;
 3. prowadzenie innych zadań wynikających z innych przepisów prawa,
 4. dotyczących architektury oraz planowania przestrzennego;
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji;
 6. opiniowanie projektów prac geologicznych. 

3. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.