Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska – ROŚ


Rynek 3, parter - pok. 1, 4

 


STRUKTURA: 

ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy:


Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym m.in.:

 1. opracowania projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w zakresie odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych;
 2. opracowania materiałów przetargowych na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 3. nadzór i współpraca w realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i przyjmującym odpady (PSZOK);
 4. sprawozdawczość statystyczna z zakresu gospodarki komunalnej - przyjmowanie sprawozdań przedsiębiorców oraz sporządzanie sprawozdawczości Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi przekazywane do UMWM, WIOŚ;
 5. wydawania zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe oraz transportu nieczystości ciekłych (decyzja);
 6. prowadzenie rejestru działalności regulowanej dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz wpisów, wykreśleń do CEIDG dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, a także opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe;
 7. tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów, w tym zbiórka przeterminowanych leków;
 8. usuwanie zwłok zwierzęcych oraz pomoc rannym dzikim zwierzętom;
 9. podawanie do publicznej wiadomości informacji o przedsiębiorcach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 10. edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami;
 11. przygotowanie materiałów do umieszczenia na stronie internetowej Urzędu w zakresie gospodarki odpadami;
 12. realizacja zadań wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie w szczególności egzekwowanie porządku na nieruchomościach, wyposażeniu nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów;
 13. prowadzenie postępowania w sprawie braku mimo stworzonych możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej;
 14. kontrola zbiorników bezodpływowych, w zakresie częstotliwości ich opróżniania;
 15. wydawanie nakazu usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania i magazynowania (decyzja);
 16. opiniowanie planu gospodarki odpadami dla woj. Małopolskiego;
 17. realizacja programu usuwania odpadów azbestowych;
 18. przeprowadzanie procedury likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy;
 19. odbiór odpadów z akcji porządkowych.


Leśnictwo i łowiectwo, w tym m.in.:

 1. współdziałanie z Nadleśnictwem w zakresie nadzoru, nad zalesieniami, odnowieniami i pielęgnacją lasów;
 2. współdziałanie z kołami łowieckimi w zakresie gospodarki łowieckiej.


Rolnictwo, w tym m.in.:

 1. organizacja i przeprowadzanie badań statystycznych - (Spis rolny);
 2. współpraca z ARiMR w zakresie doradztwa rolniczego;
 3. prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o uprawie maku i konopi;
 4. realizacja ustawy o ochronie roślin uprawnych w zakresie podejmowania działań wspólnie z właściwymi organami inspekcji w przypadkach bezpośrednich zagrożeń fito sanitarnych.


Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne, a w szczególności:

 1. rozstrzyganie spraw związanych ze zmianą stanu wody na gruncie;
 2. zawieranie ugody ustalające zmiany stanu wody na gruntach.


Ochrona środowiska, w tym m.in.:

 1. opracowanie i realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska, sporządzanie sprawozdań;
 2. współdziałanie z służbami Wojewody, Marszałka i Starosty w zakresie kontroli zakładów będących uciążliwymi dla środowiska;
 3. opiniowanie oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla woj. Małopolskiego;
 4. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska.


Ochrona zwierząt, w tym m.in.:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, a w szczególności:

a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
b) realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt,
c) wydawanie decyzji na czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierząt rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych,
d) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
e) współdziałanie z organami PIWet w przypadkach podejrzenia o wystąpienie choroby zakaźnej u zwierząt.
 

Ochrona przyrody w tym m.in.:

 1. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej władającej nieruchomością oraz ustalanie opłat, (decyzja);
 2. prowadzenie postępowań w zakresie usuwania drzew bez wymaganego zezwolenia, oraz za naruszanie przepisów z zakresu ochrony przyrody (decyzja);
 3. przygotowanie dokumentacji na usuwanie drzew rosnących na terenach gminnych;
 4. nadzór nad zabytkowymi zespołami parkowymi;
 5. prowadzenie spraw związanych z pomnikami przyrody na terenie Gminy;
 6. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów zwierających informacje o środowisku i jego ochronie wraz z jego udostępnianiem – decyzje (drzewa, gospodarka odpadami gospodarka wodno-ściekowa).


Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza, bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI:  KLIKNIJ TUTAJ.


STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W MAŁOPOLSCE
Monitoring Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie: KLIKNIJ TUTAJ.


EKO-prognoza Małopolski:
KLIKNIJ TUTAJ.

 

Więcej informacji z zakresu OCHRONY ŚRODOWISKA: KLIKNIJ TUTAJ.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.