Wydział Finansowy – FN


ul. Rynek 1

parter - pok. 2, 3, 4,
I piętro - pok. 15, 16
e-mail: fn@um.skawina.net

 

STRUKTURA:

 • Skarbnik Gminy: Teresa Wątor, pok. nr 3, tel.: 12 2770 121,  e-mail: skarbnik@um.skawina.net
 • Kierownik Wydziału:  Elżbieta Klaja, pok. 4, tel.: 12 2770 123
 • Zastępca Kierownika:  Anna Maślanka, pok. 16, tel.: 12 2770 131


FN-FD - Referat Podatków i Opłat - I piętro (pok. 15-16) i parter (pok. 2)

 

 • GOSPODARKA  ODPADAMI:
 • Iwona Kowalik-Wacław - podinspektor, pok. 2, tel.: 12 2770 107, e-mail:  odpady@gminaskawina.pl
 • Katarzyna Lelek - p.o. podinspektor, pok. 2, tel.: 12 2770 107 [nieobecna]
 • Patrycja Nędza - p.o. podinspektor, pok. 2, tel.: 12 2770 107, e-mail: p.nedza@gminaskawina.pl
 • Wojciech Opyrchał - p.o. podinspektor, pok. 2, tel.: 12 2770 107, e-mail: odpady@gminaskawina.pl

 

FN-FB - Referat Budżetu - parter 


ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie.
 3. Przygotowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz rocznego sprawozdania wraz z zestawieniami tabelarycznymi.
 4. Przygotowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej wraz  z objaśnieniami przyjętych wartości.
 5. Przygotowywanie projektów uchwał zmieniających wieloletnią prognozę finansową.
 6. Przygotowywanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.
 7. Przygotowywanie niezbędnych danych do oceny gospodarki finansowej Gminy.
 8. Przygotowywania sprawozdań finansowych określonych w ustawach  i rozporządzeniach regulujących prowadzenie rachunkowości w jednostkach budżetowych.
 9. Zarządzanie finansami w ramach udzielonych pełnomocnictw, w tym lokowanie wolnych środków i pozyskiwanie środków z kredytów i pożyczek oraz z emisji obligacji.
 10. W zakresie podatków i opłat lokalnych Referat Podatków i Opłat realizuje m.in.:
  1) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach podatków lokalnych i opłat;
  2) sporządzanie planu dochodów z tytułu podatków lokalnych i opłat;
  3) prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości i środków transportowych;
  4) wymiar, księgowość i windykacja podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz od środków transportowych posiadanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – przyjmowanie danych z deklaracji i informacji podatkowych oraz zawiadomień geodezyjnych;
  5) prowadzenie postepowań w sprawie określenia wysokości podatków;
  6) wymiar należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przyjmowanie danych z deklaracji, prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  7) prowadzenie księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami;
  8) prowadzenie księgowości opłaty skarbowej, mandatów nakładanych przez Straż Miejską, prowadzenie postępowań w sprawach zwrotu opłaty skarbowej;
  9) przeprowadzanie postępowań windykacyjnych w zakresie podatków i opłat;
  10) prowadzenie postępowań w sprawach udzielania ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozkładania na raty podatków i opłat;
  11) wydawanie opinii w sprawach ulg i umorzeń podatków oraz opłat stanowiących dochody Gminy dla których organem podatkowym jest Urząd Skarbowy;
  12) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w zakresie podatków i opłat;
  13) prowadzenie spraw zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
  14) prowadzenie oględzin i kontroli podatkowych;
  15) sporządzanie informacji dotyczących należności w zakresie podatków i opłat;
  16) sprawowanie nadzoru nad modułami: księgowość podatkowa, wymiar i windykacja, podatek rolny i leśny, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości osób prawnych, odpady w gminie;
  17) analiza terminowości wpłat należnych opłat oraz windykacja należności;
  18) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat;
  19) sprawozdawczość w zakresie podatków i opłat;
  20) sporządzanie i wydawanie kart ewidencyjnych dotyczących Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
 11. Do zadań Referatu Finansów i Budżetu należy m.in.:
  1) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej organu i jednostki;
  2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielania dotacji z budżetu Gminy;
  3) przygotowywanie materiałów niezbędnych do pozyskania środków zewnętrznych;
  4) rozliczanie udzielonych i otrzymanych dotacji;
  5) nadzór i kontrola nad działalnością finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
  6) obsługa kredytów i pożyczek zaciąganych oraz udzielanych przez Gminę;
  7) sprawowanie nadzoru nad programem finansowo- księgowym;
  8) przygotowywanie upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych;
  9) sporządzanie i składanie deklaracji zbiorczych VAT;
  10) sporządzanie zbiorczych sprawozdań;
  11) opracowywania projektów przepisów wewnętrznych wynikających z przepisów  o rachunkowości;
  12) prowadzenie spraw z zakresu obsługi finansowo – księgowej jednostki budżetowej;
  13) realizacja wydatków osobowych;
  14) realizacja operacji pieniężnych wg dyspozycji;
  15) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją planu finansowego realizowanego przez poszczególne wydziały/biura;
  16) ewidencja druków ścisłego zarachowania;
  17) ewidencja wartości majątku;
  18) rozliczania inwentaryzacji.
   
 12. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.
   

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.