Biuro Centrum Wspierania Rodziny - CWR


CENTRUM WSPIERANIA RODZINY

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
www.cwr-skawina.pl

adres korespondencyjny:
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
32-050 Skawina, Rynek 1

 

ZAKRES  DZIAŁANIA

 1. Opracowywanie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, ich realizacja, koordynacja oraz sporządzanie sprawozdań i raportów z ich realizacji.
 2. Przeprowadzanie diagnozy problemów alkoholowych, narkomanii oraz problemów dotyczących uzależnień od substancji psychoaktywnych.
 3. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Realizacja działań dotyczących zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
 5. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 6. Udzielanie porad i konsultacji prawno-społecznych z zakresu pomocy społecznej, kodeksu karnego i prawa rodzinnego oraz pomoc przy pisaniu pism procesowych do sądu w sprawie przemocy w rodzinie, molestowania seksualnego, alimentów, podziału majątku, zaprzeczenie ojcostwa itp.
 7. Udzielanie porad i konsultacji dotyczących choroby alkoholowej i innych uzależnień (w tym od narkotyków i mediów cyfrowych np. Internetu) oraz możliwości ich leczenia.
 8. Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
 9. Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym oraz osobom współuzależnionym w trakcie leczenia, jak również po jego zakończeniu
 10. Prowadzenie akcji informacyjnej na temat ruchów samopomocowych i pomoc
  w organizowaniu i prowadzeniu grup wsparcia oraz pomocy terapeutycznej;
 11. Wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 12. Współpraca z jednostkami oświatowymi, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród młodzieży, dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 13. Wdrażanie i przeprowadzanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
   

 

 

Zachęcamy  do zapoznania się z informacjami na temat działalności:

 

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.