Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii - PA


adres siedziby Pełnomocnika:
CENTRUM WSPIERANIA RODZINY

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17, 32-050 Skawina

adres korespondencyjny:
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
32-050 Skawina, Rynek 1

Małgorzata Kopeć - Pełnomocnik  Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii,
tel.: 12 276 01 27, e-mail: profilaktyka@um.skawina.net

 

ZAKRES  DZIAŁANIA

 

Do zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii należy w szczególności:

 1. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
  1) przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  2) przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi projektu preliminarza finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdania z jego realizacji;
  3) realizacja zadań oraz koordynacja działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy 
  z Biurem ds. Rodziny;
  4) sporządzanie na podstawie ankiety opracowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawozdania z działalności 
  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
  5) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   
 2.   W zakresie przeciwdziałania narkomanii: 
  1) przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz z preliminarza finansowego na jego realizację;
  2) realizacja zadań oraz koordynacja działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Biurem ds. Rodziny;
  3) przygotowanie projektu raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w celu przedłożenia Radzie Miejskiej;
  4) sporządzenie na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii sprawozdania z realizacji działań wynikających 
  z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 3. Przeprowadzanie diagnozy problemów alkoholowych i narkomanii.
 4. Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 5. Wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 6. Współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród młodzieży, dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 7. Wdrażanie i przeprowadzanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 8. Organizowanie i koordynowanie działań oraz współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie.
 9. Organizowanie i koordynowanie działalności Centrum Wspierania Rodziny ul. Popiełuszki 17 w Skawinie.
 10. Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii realizuje zadania będące w jego kompetencji w ścisłej współpracy z Biurem ds. Rodziny.
 11. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.

 

 

 

 

Zachęcamy  do zapoznania się z informacjami na temat działalności:

 

 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.