Wydział Promocji, Sportu i Współpracy - PSW


ul. Rynek  3, pok. 2 i 3


Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (COP) - e-mail: cop@gminaskawina.pl


ZAKRES  DZIAŁANIA:


Promocja i informacja, w tym m.in.:

 1. opracowywanie i koordynowanie realizacji postanowień dokumentów strategicznych w zakresie promocji i kreowania marki Gminy Skawina, w tym koordynowanie rocznego kalendarza wydarzeń promocyjnych;
 2. koordynowanie polityki informacyjnej Gminy, w tym: prowadzenie biura prasowego, miejskiego portalu internetowego, profili w mediach społecznościowych, redagowanie tekstów informacyjnych, promocyjnych i dedykowanych newsletterów, prowadzenie bieżącej korespondencji z przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego oraz przygotowywanie „Biuletynu Informacyjnego”;
 3. zarządzanie Systemem Powiadamiania Mieszkańców oraz wdrażanie w strukturze portalu miejskiego innych rozwiązań usprawniających komunikację elektroniczną z mieszkańcami, w tym poprzez media społecznościowe;
 4. działalność wydawnicza, w tym: koordynowanie działań w zakresie przygotowywania materiałów i projektów szat graficznych do publikacji, prowadzenie dokumentacji wydawnictw oraz ich kolportaż w obszarach stanowiących promocję Gminy Skawina;
 5. przygotowywanie multimedialnych materiałów oraz serii gadżetów promocyjnych.


Współpraca z sektorem pozarządowym, w tym m.in.:

 1. prowadzenie centrum wsparcia organizacji pozarządowych, w tym: organizowanie współpracy o charakterze finansowym i pozafinansowym, doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych, regulacji prawnych oraz nadzór nad działalnością w obszarach współfinansowanych przez Gminę oraz obsługa otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
 2. opracowywanie i monitorowanie realizacji „Programów współpracy…” zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Sport i rekreacja, w tym m.in.:

 1. nadzór nad realizacją dokumentów strategicznych z zakresu rozwoju sportu  i rekreacji w Gminie, w tym wspieranie i promocja aktywności fizycznej;
 2. współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze kultury fizycznej, w tym koordynowanie rocznego kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych;
 3. inicjowanie, koordynacja i promocja wydarzeń sportowych na terenie Gminy;
 4. utrzymywanie kontaktów z grupami sportowców reprezentującymi Gminę;
 5. przygotowywanie i obsługa spraw związanych ze stypendiami sportowymi.


Kultura, w tym m.in.:

 1. koordynacja polityki kulturalnej Gminy określonej w dokumentach strategicznych;
 2. prowadzenie rejestru i nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury;
 3. współpraca z instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań w sferze kultury;
 4. nadzór i koordynowanie prac przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych, uroczystości patriotycznych, w tym koordynowanie rocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych.


Współpraca z Miastami Partnerskimi Gminy, w tym m.in.:

 1. prowadzenie polityki Gminy w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym współpraca ze Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast;
 2. utrzymywanie bieżącego kontaktu z miastami partnerskimi;
 3. prowadzenie okolicznościowej korespondencji;
 4. współorganizacja i udział w spotkaniach z przedstawicielami miast partnerskich.


Konsultacje społeczne, w tym m.in.:

 1. wsparcie budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań badawczych z zakresu komunikacji, dialogu społecznego, konsultacji społecznych (działania aktywizujące);
 2. tworzenie doraźnych punktów konsultacyjnych w ważnych procesach konsultacyjnych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu lub jednostki organizacyjne Gminy;
 3. koordynacja wszystkich procesów konsultacyjnych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu lub jednostki organizacyjne Gminy, w tym ujednolicenie informacji dla mieszkańców;
 4. podejmowanie działań mających na celu wsparcie i upowszechnianie wśród mieszkańców idei społeczeństwa obywatelskiego, samorządności; prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, integrowanie społeczności lokalnej.


Obsługa protokolarna, w tym m.in.:

 1. prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów  z instytucjami;
 2. asystowanie podczas spotkań i wyjazdów służbowych;
 3. realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi;
 4. prowadzenie aktualnej bazy danych i informacji na temat wszystkich osobistości i instytucji, z którymi Gmina bądź jej władze współpracują lub są ważne z punktu widzenia jej interesów.

Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.
 

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.