Wydział Spraw Obywatelskich - SO


Rynek 3, I piętro - pokoje 11-13
e-mail: 

 

STRUKTURA

 

 • Grażyna Zebranowicz-Chmielek - inspektor, pok. 11,  tel.: 12 2770 166
 • Ewelina Klimczyk - podinspektor, pok. 13, tel.: 12 2770 162
 • Joanna Cyboran - inspektor, pok. 13, tel.: 12 2770 160 
 • Ewa Zając - pomoc administracyjna, pok. 13, tel.: 12 2770 161, e-mail: ezajac@um.skawina.net
 • Anna Mróz - p.o. podinspektor, pok.13, tel.: 12 2770 160
   

ZAKRES  DZIAŁANIA

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy między innymi:


W zakresie ewidencji ludności m.in.:

 1. prowadzenie rejestru stałych mieszkańców Gminy, rejestru pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;
 2. wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu z pobytu stałego i czasowego, zamieszkaniu poza granicami RP oraz pełnego odpisu danych osobowych;
 3. nadawanie nr PESEL dla obywateli polskich i obcokrajowców przy zameldowaniu oraz na podstawie odrębnych przepisów;
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania, anulowania czynności materialno-technicznej oraz decyzji w sprawach odmowy udostępniania danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;
 5. udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;
 6. sporządzanie wykazów dzieci do szkół;
 7. wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców oraz decyzji nie uwzględniających reklamacji lub powodujących skreślenie z rejestru wyborców lub spisu wyborców;
 8. współpraca z Policją i innymi organami, urzędami i konsulatami w zakresie ewidencji ludności.


W zakresie dowodów osobistych m.in.:

 1. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wprowadzanie w czasie rzeczywistym do Rejestru Dowodów Osobistych oraz wydawanie dowodów osobistych;
 2. przyjmowanie zawiadomień i wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach odmowy wydania dowodu osobistego w formie decyzji administracyjnych;
 4. stwierdzanie nieważności dowodu osobistego w drodze decyzji administracyjnej w przypadku podania nieprawdziwych danych;
 5. unieważnianie dowodów osobistych w przypadkach określonych ustawą o dowodach osobistych;
 6. nadawanie nr PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
 7. udostępnianie w zakresie posiadanego dostępu danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych w formie zaświadczenia zawierającego pełny odpis danych, o których mowa w ustawie o dowodach osobistych uprawnionym podmiotom;
 8. udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującej się w posiadaniu tut. organu uprawnionym podmiotom;
 9. sporządzanie sprawozdań, informacji statystycznych o ilości zrealizowanych zadań zleconych dotyczących dowodów osobistych;
 10. prowadzenie archiwum.


Zadania realizowane w związku z organizacją wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.:

 1. prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisu wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;
 2. konstruowanie geografii wyborczej;
 3. przygotowanie i dostarczenie pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego;
 4. przyjmowanie oświadczeń o udzieleniu i przyjęciu pełnomocnictwa do głosowania;
 5. sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania;
 6. weryfikacja wiarygodności list poparcia kandydatów;
 7. weryfikacja danych dotyczących kandydatów na radnych i na członków obwodowych komisji wyborczych.


Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.


 

DOWODY OSOBISTE

Należy złożyć wypełniony formularz oraz 1 zdjęcie biometryczne a do wglądu - posiadany dowód osobisty. Wniosek o wydanie dowodu można złożyć w każdej gminie na terytorium Polski. Odbiór wyprodukowanego dowodu następuje w gminie, w której złożony został wniosek. Dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie.
 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego składa jedno z rodziców lub opiekun prawny. Przy składaniu wniosku o dowód dla małoletniego obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat nie jest wymagana. Istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną.


Sprawdź czy Twój dowód jest już gotowy: KLIKNIJ TUTAJ.
 

EWIDENCJA LUDNOŚCI-MELDUNEK

Osoba, przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Wymagane dokumenty do zameldowania:

 1. Wypełniony stosowny druk meldunkowy i podpisany przez osobę podlegającą zameldowaniu;
 2. Potwierdzenie faktu pobytu pod wskazanym adresem dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz (do wglądu ) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu;
 3. Dowód osobisty
   

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydawane jest z urzędu, bezpłatnie- w chwili zameldowania. Zaświadczenia wydawane później podlegają opłacie zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty do wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego (dot. pobytu czasowego - tylko przed upływem zgłoszonego okresu)

 • osobiste stawiennictwo;
 • wypełniony i podpisany odpowiedni druk meldunkowy;
 • dowód osobisty.

Zaświadczenia o wymeldowaniu się z pobytu czasowego podlegają opłacie zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Osoby wyjeżdżające za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy mają obowiązek zgłosić wyjazd a po powrocie- zgłosić ten fakt w urzędzie.

ZAŚWIADCZENIA
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności wydaje się na pisemny wniosek zainteresowanej osoby:

 • opłata skarbowa w kwocie 17 zł, wpłata na konto Urzędu Miasta i Gminy Skawina;
 • Krakowski Bank Spółdzielczy O/Skawina;
 • Nr konta 47 85910007 0020 0560 0013 0001
   

UDZIELANIE INFORMACJI ADRESOWEJ

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców następuje na wniosek zainteresowanego, który przedkłada wypełniony formularz z uzasadnieniem i wskazaniem podstawy prawnej. Innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

 • Opłata w kwocie 31 zł, wpłata na konto Urzędu Miasta i Gminy Skawina;
 • Krakowski Bank Spółdzielczy O/Skawina;
 • Nr konta 90 85910007 0020 0560 0013 0003

 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.