Urząd Stanu Cywilnego – USC


Rynek 3, I piętro - pok. 9
e-mail: usc@um.skawina.net

STRUKTURA:

 • Kierownik:  Agnieszka Pazdan,  tel.: 12 2770 170
 • Zastępca Kierownika: Danuta Michalik, tel.: 12 2770 171
 • Anna Majdzik - podinspektor, tel.: 12 2770 007
   

ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu stanu cywilnego, a w szczególności:

 1. Przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.
 2. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w aktach stanu cywilnego oraz uzupełnianie danych i sprostowania błędów w aktach stanu cywilnego.
 3. Migracje aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych.
 4. Aktualizowanie danych z zakresu stanu cywilnego w rejestrze Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).
 5. Przyjmowanie od nupturientów zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego, jak i małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilno-prawnymi.
 6. Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.
 7. Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imienia i nazwiska.
 10. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.
 11. Przyjmowanie oświadczeń od osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 12. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia lub imion.
 13. Przyjmowanie oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
 14. Przyjmowanie oświadczeń o nazwisku jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa, oraz nazwisku ich dzieci.
 15. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 16. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
 17. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa.
 18. Wydawanie zaświadczeń o braku aktu w księgach stanu cywilnego i braku księgi stanu cywilnego.
 19. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
 20. Wpisywanie wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie aktów stanu cywilnego, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, protokołów, oświadczeń oraz innych dokumentów oraz zamieszczanie przypisków.
 21. Wydawanie z ksiąg stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego.
 22. Prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
 23. Przyjmowanie zgłoszeń i organizacja uroczystości z okazji jubileuszu 50—lecia pożycia małżeńskiego oraz 100-cia urodzin.
 24. Sporządzanie testamentów.
 25. Dokonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa prywatnego międzynarodowego oraz umów międzynarodowych.
 26. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.