Biuro ds. Rodziny - BROSTRUKTURA:


ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Biura ds. Rodziny należy w szczególności:

 1. Koordynacja działań związanych z realizacją zadań Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Skawina.
 2. Wsparcie rodzin oraz efektywne przeciwdziałanie i zwalczanie kryzysów w rodzinie.
 3. Prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych mających na celu zwiększenie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców i opiekunów.
 4. Zadania w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania kryzysom w rodzinie CENTRUM WSPIERANIA RODZINY [CWR] realizuje m.in.:
  1) rozpoznanie i udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz pomocy psychologicznej osobom dotkniętym problemem alkoholowym, narkotykowym, uwikłanym w przemoc oraz doświadczającym różnego typu kryzysów;
  2) udzielanie porad i konsultacji prawno-społecznych (z zakresu pomocy społecznej, kodeksu karnego i prawa rodzinnego) oraz pomoc przy pisaniu pism procesowych do sądu w sprawie przemocy w rodzinie, molestowania seksualnego, alimentów, podziału majątku, zaprzeczenie ojcostwa itp.;
  3) udzielanie porad i konsultacji dotyczących choroby alkoholowej i innych uzależnień (w tym od narkotyków i mediów cyfrowych np. Internetu) oraz możliwości ich leczenia;
  4) motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego;
  5) udzielanie wsparcia osobom uzależnionym w trakcie leczenia, jak również po jego zakończeniu;
  6) udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym;
  7) prowadzenie akcji informacyjnej na temat ruchów samopomocowych i pomoc
  w organizowaniu i prowadzeniu grup wsparcia oraz pomocy terapeutycznej;
  8) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia
  i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
  9) prowadzenie działalności profilaktycznej i propagowanie zdrowego stylu życia;
  10) współpraca z innymi instytucjami mogącymi włączyć się w systemową
  i długofalową pomoc dla korzystających z usług Centrum Wspierania Rodziny;
  11) Inne zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy (Centrum Wspierania Rodziny stanowi bazę lokalową do realizacji wybranych zadań wynikających z wymienionych wyżej programów).

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.