Wymiana pieców i kotłów węglowych

Zachęcamy Państwa do wymiany starych kotłów na paliwa stałe. Jeżeli chcą Państwo wyrazić zainteresowanie wymianą kotła prosimy o wypełnienie załączonego wniosku.

Od 27 sierpnia 2018 r. trwał nabór wniosków z kryteriami na wymianę pieców na paliwo stałe na nowe ekologiczne źródła. O dotację mogą starać się osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Skawina. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Nabór wniosków trwał do 31 stycznia 2019 r.

Na podstawie złożonych wniosków w terminie naboru zostanie ustalona lista rankingowa uwzględniająca poniższe kryteria:

 1. Wnioskodawca jest osobą starszą powyżej 60 roku życia.
 2. Wnioskodawca zamieszkuje w budynku/lokalu w którym będzie realizowana inwestycja
 3. Wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe i jest samotnym rodzicem lub opiekunem prawnym,
 4. Rodzina ma strukturę wielopokoleniową  i w jej skład wchodzą  dzieci  do 26 roku życia uczące się i pozostające na utrzymaniu Wnioskodawcy
 5. Wnioskodawca lub członek rodziny są osobami z orzeczoną niepełnosprawnością lub są niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji
 6. Z uwagi na niepełnosprawność członka rodziny, Wnioskodawca lub osoba dorosła pozostająca we wspólnym gospodarstwie nie podejmuje zatrudnienia z powodu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny
 7. Rodzina jest objęta wsparciem finansowym  w ramach Programu  500+  na pierwsze dziecko.
 8. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia złożenia wniosku  rodzina korzystała ze świadczeń realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej  na terenie jej zamieszkania.
 9. Wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe i wychowuje w rodzinie 3 lub więcej dzieci do 26 roku życia uczące się i pozostające na jego utrzymaniu.Po ogłoszeniu nowego naboru osoby, które wypełniły ankietę zgłoszeniową zostaną o tym fakcie poinformowane jako pierwsze. 

W tym roku realizujemy program PONE  na zasadach omówionych poniżej.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmuje wykonanie:

 • demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
 • montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
 • montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
 • montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
 • podłączenia do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
 • montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

Wysokość dotacji wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu starego kotła i montażu nowego wraz z wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., zakup i montaż niezbędnej armatury.

Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów zadań:
Modernizacja kotłowni na:

 • kotłownię niskotemperaturową (gazową) - nie więcej niż 7500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną 
 • kotłownię kondensacyjną (gazową) - nie więcej niż 7500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną 
 • kotłownię olejową - więcej niż 4700 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, w tym geotermii, nie więcej niż 8000 zł w przypadku budynków jednorodzinnych
 • ogrzewanie elektryczne - nie więcej niż 3400 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną
 • kotłownię na biomasę - nie więcej niż 4500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną
 • kotłownię węglową - nie więcej niż 4500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną

W ramach Programu WFOŚiGW w Krakowie dofinansowuje demontaż starego paleniska, zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.

 

Krok po kroku do dofinansowania :

 1. Złożenie przez mieszkańca wniosku o dofinansowani (złożenie wniosku nie oznacza przyznania dotacji!!!)
 2. Rozpatrywanie wniosków.
 3. Podpisanie umowy o dotację pomiędzy Gminą Skawina a mieszkańcem (umowa gwarantuje przyznanie dotacji,  określa jej maksymalną wysokość oraz zakres i koszt inwestycji). Przeprowadzenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą skutkuje brakiem refundacji poniesionych kosztów.
 4. Realizacja inwestycji (mieszkaniec wybiera wykonawcę, likwiduje stare źródła ciepła, dokonuje zakupu nowego kotła)
 5. Zapłata należności wykonawcy przez mieszkańca za wykonanie inwestycji
 6. Mieszkaniec gromadzi niezbędne  do rozliczenia dokumenty (faktury, protokół likwidacji starego kotła, stosowne oświadczenia, protokoły odbioru inwestycji). Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje niemożnością rozliczenia inwestycji.
 7. Mieszkaniec składa zgromadzone dokumenty w Wydziale Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie w terminie określonym umową dotacji
 8. Gmina przelewa środki na konto bankowe mieszkańca.

Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, tj. po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca. Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję! Wstępne wnioski (ankiety) można składać do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (Wydział Ochrony Powietrza, ul. Rynek 12, wejście od ulicy Krzywej).

Do końca września zawarto 290 umów dotacji  na łączną kwotę prawie 1,9 mln zł w tym 206 na kotły gazowe. Dotacje są finansowane ze środków własnych budżetu Gminy Skawina oraz ze środków dotacji z Unii Europejskiej w ramach projektu pn. “pn. „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina”. Projekt realizowany jest dzięki formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 4. Regionalna polityka energetyczna. Działanie: 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Poddziałanie: 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – zit.

Szczegółowe zapisy znajdują się w Regulaminie dostępnym TUTAJ.

Kontakt:
Wydział Ochrony Powietrza
ul. Rynek 12 wejście od ul. Krzywej, 32-050 Skawina
Sabina Paciorek
s.paciorek@gminaskawina.pl, tel.: 12 277 01 67
Dawid Kapusta
solary@um.skawina.net, tel.: 12 277 01 67
Krzysztof Szulada
ekodoradca@gminaskawina.pl, tel.: 12 277 01 67
 

UWAGA:

Zastrzega się prawo do zmiany zasad udziału w projekcie oraz zmiany dokumentów będących załącznikiem do niniejszego komunikatu oraz prawo odstąpienia od realizacji projektu w przypadku małego zainteresowania mieszkańców lub nie otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Osoby, które dotychczas złożyły wniosek o wymianę systemu ogrzewania lub montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła nie muszą składać wniosku ponownie.

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.