Wymiana pieców i kotłów węglowych

Zachęcamy Państwa do wymiany starych kotłów na paliwa stałe. Jeżeli chcą Państwo wyrazić zainteresowanie wymianą kotła prosimy o wypełnienie załączonej ankiety zgłoszeniowej.

W przypadku pozyskania nowych środków zostanie ogłoszony nowy nabór, w którym będą uwzględnione kryteria dodatkowe (kryteria będą preferowały osoby gorzej sytuowane), a nie tylko termin złożenia wniosku. Nad nowymi kryteriami prowadzimy prace z naszym Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Po ogłoszeniu nowego naboru osoby, które wypełniły ankietę zgłoszeniową zostaną o tym fakcie poinformowane jako pierwsze. 

W tym roku realizujemy program PONE  na zasadach omówionych poniżej.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmuje wykonanie:

 • demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
 • montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
 • montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
 • montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
 • podłączenia do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
 • montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

Wysokość dotacji wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu starego kotła i montażu nowego wraz z wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., zakup i montaż niezbędnej armatury.

Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów zadań:
Modernizacja kotłowni na:

 • kotłownię niskotemperaturową (gazową) - nie więcej niż 7500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną 
 • kotłownię kondensacyjną (gazową) - nie więcej niż 7500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną 
 • kotłownię olejową - więcej niż 4700 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, w tym geotermii, nie więcej niż 8000 zł w przypadku budynków jednorodzinnych
 • ogrzewanie elektryczne - nie więcej niż 3400 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną
 • kotłownię na biomasę - nie więcej niż 4500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną
 • kotłownię węglową - nie więcej niż 4500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną

W ramach Programu WFOŚiGW w Krakowie dofinansowuje demontaż starego paleniska, zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.

Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, tj. po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca. Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję! Wstępne wnioski (ankiety) można składać do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (Wydział Rozwoju i Strategii, ul. Rynek 12, wejście od ulicy Krzywej).

Po otrzymaniu informacji z WFOŚiGW o dofinansowaniu planowanych działań, mieszkańcy którzy złożą wniosek będą zapraszani do podpisania umów dotacji celem realizacji inwestycji.

 

Etapy realizacji zadania:


1. Złożenie przez mieszkańca wstępnej Ankiety o dofinansowanie (złożenie wniosku nie oznacza przyznania dotacji)

2. Na podstawie zebranych Ankiet Gmina składa wniosek o dofinansowanie działań na rok 2018, po jego akceptacji podpisuje umowę z WFOŚiGW i rozpoczyna rozpatrywanie wniosków.

3. Podpisanie umowy o dotację pomiędzy Gminą Skawina a mieszkańcem (umowa gwarantuje przyznanie dotacji, określa jej maksymalną wysokość oraz zakres i koszt inwestycji). Przeprowadzenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą skutkuje brakiem refundacji poniesionych kosztów.

4. Realizacja inwestycji (mieszkaniec likwiduje stare źródła ciepła, dokonuje zakupu nowego kotła oraz wybiera wykonawcę)

5. Zapłata należności wykonawcy przez mieszkańca za wykonanie inwestycji

6. Mieszkaniec gromadzi niezbędne do rozliczenia dokumenty (faktury, protokół likwidacji starego kotła, stosowne oświadczenia, protokoły odbioru inwestycji). Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje niemożnością rozliczenia inwestycji.

7. Mieszkaniec składa zgromadzone dokumenty w Wydziale Rozwoju i Strategii UMiG w Skawinie w terminie określonym umową dotacji

8. Gmina Skawina składa wniosek o płatność do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

9. Po akceptacji wniosku przez WFOŚiGW Gmina otrzymuje środki.

10. Gmina przelewa środki na konto bankowe mieszkańca. (termin przelania dotacji
jest uzależniony od przelania środków przez WFOŚiGW)
 

Kontakt:
Wydział Ochrony Powietrza
ul. Rynek 12 wejście od ul. Krzywej, 32-050 Skawina
Sabina Paciorek
s.paciorek@gminaskawina.pl, tel.: 12 277 01 67
Dawid Kapusta
solary@um.skawina.net, tel.: 12 277 01 67
Krzysztof Szulada
ekodoradca@gminaskawina.pl, tel.: 12 277 01 67
 

UWAGA:

Zastrzega się prawo do zmiany zasad udziału w projekcie oraz zmiany dokumentów będących załącznikiem do niniejszego komunikatu oraz prawo odstąpienia od realizacji projektu w przypadku małego zainteresowania mieszkańców lub nie otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Osoby, które dotychczas złożyły wniosek o wymianę systemu ogrzewania lub montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła nie muszą składać wniosku ponownie.

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.