Program „Małopolska Niania”

„Małopolska Niania” to projekt przygotowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego, w obszarze wspierania rodziny, który jest realizowany we współpracy z lokalnymi samorządami w tym z naszą gminą. Zgodnie z wyznaczonym harmonogramem naboru, w kwietniu br. złożyliśmy wniosek o finansowe wsparcie. Informacja o liście beneficjentów została ogłoszona w 3 lipca.

 

Jakie są założenia projektu?

Projekt  ma na celu wsparcie rodziców dzieci do 3 roku życia, powracających na rynek pracy i podejmujących zatrudnienie, poprzez zapewnienie im dofinansowania do zatrudnienia najbardziej preferowanej przez nich formy opieki nad dziećmi do lat trzech tj. zatrudnienia niani. Z drugiej strony, ma pozwolić na aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy - niań, zwłaszcza tych o szczególnej sytuacji na rynku pracy (powyżej 50 roku życia i długotrwale bezrobotnych). Projekt ma charakter pilotażowy i adresowany jest przede wszystkim do rodziców, którzy wychowują dziecko od 20 tygodnia życia do ukończenia przez nie 3* a w szczególnych przypadkach 4 lat.

*Jak wynika z regulaminu projektu:
Dziecku w wieku do lat 3 - należy przez to rozumieć dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, które w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 3 roku życia, lub, w sytuacji, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, dziecko, które w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 4 roku życia.

 

W celu wyłonienia rodzin, które będą mogły korzystać z wsparcia w powyższej formie, niezwłocznie  po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego zostanie powołany Gminny Zespół Zadaniowy, który  opracuje kryteria jakie pozwolą na ubieganie się o finansowe wsparcie na zatrudnienie niani. Projekt Uchwały określający zasady i sposób realizacji zadania wraz z proponowanymi kryteriami naboru zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Skawinie w sierpniu. Po podjęciu przez Radę stosownej Uchwały w miesiącu wrześniu rozpocznie się nabór wniosków, w październiku wyłonione zostaną rodziny, które otrzymają najwyższą liczbę punktów a następnie zostaną podpisane umowy z rodzinami o przekazanie środków. Program będzie realizowany na podstawie art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych (Rada Gminy, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny, może w drodze uchwały, ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania świadczenia na rzecz rodziny inne niż określone w art. 2 pkt 1–3, 4 i 5. )
 

Zasady finansowania

Każda z zakwalifikowanych rodzin  otrzyma wsparcie w wysokości 1500 zł miesięcznie z czego 500 zł pochodzi z budżetu gminy, 1000,00 zł to środki Marszałka Województwa Małopolskiego - pozostała kwota wynagrodzenia niani pokrywana będzie przez rodzinę, która ją zatrudni. Środki finansowe wypłacane będą przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie. Rodzina będzie musiała zawrzeć z nianią tzw. umowę aktywizującą, o której mowa w ustawie o opiece nad dzieckiem do lat 3.
 

Zgodnie z zapisami dokumentu przekazanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego do współpracy w ocenie i monitorowaniu celów projektu  zaproszone zostaną także rodziny, które otrzymają wsparcie finansowe. Współpraca ta będzie uwzględniała następujące działania:
 

  1. Udział w uroczystym przekazaniu pomocy rodzinom w wybranych gminach - z udziałem marszałków, wójtów/burmistrzów, rodzin i niań;
  2. Udział w  spotkaniach Władz Województwa Małopolskiego  z rodzinami w trakcie trwania pilotażu, podczas których rodziny będą mogły się podzielić swoimi doświadczeniami na temat tego, jak projekt „Małopolska Niania” zmienił ich życie. Materiał zostanie wykorzystany na stronie www.malopolska.pl, w mediach społecznościowych, Telewizji Małopolskiej i serwisie prasowym.

     

 

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Województwa Małopolskiego i Gminy Skawina


 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.