Konkursy - pomoc społeczna

07-06-2019

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: „placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1508 z póżń. zm), art. 13-19 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 688), Uchwały Nr XLVIII/638/2018 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2022”  uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w latach 2019-2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

więcej »

26-04-2019

Ogłoszenie konkursu ofert: prowadzenie placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży (...)

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w latach 2019-2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

więcej »

11-04-2019

Konkurs ofert „Prowadzenie placówek wsparcia (...)” - bez rozstrzygnięcia!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), uprzejmie informuje o unieważnieniu  otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina”.

więcej »

22-03-2019

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu: prowadzenie placówek wsparcia (...)

Uprzejmie informujemy, iż w Zarządzeniu Nr 86.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 1 marca 2019 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 90.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 4 marca 2019 roku, wprowadzona została zmiana, na podstawie której rozpatrzenie ofert konkursowych winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż do dnia 12 kwietnia 2019 r., zaś termin ich składania upłynie z dniem 3 kwietnia 2019 r.  

więcej »

05-03-2019

Uwaga: sprostowanie omyłek pisarskich w ogłoszeniu o konkursie!

Uprzejmie informujemy, że w związku z omyłkami pisarskimi w Zarządzeniu Nr 83.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w latach 2019-2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz powołania komisji konkursowej i ustalenia kryteriów oceny ofert wprowadzono zmiany. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej. 

więcej »

01-03-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: prowadzenie placówek wsparcia (...)

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w latach 2019-2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

więcej »

28-02-2019

Konkurs ofert „Prowadzenie placówek wsparcia (...)” - bez rozstrzygnięcia!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), uprzejmie informuje o pozostawieniu bez rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina”.

więcej »

27-02-2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - „pomoc społeczna 2019”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. 2018 r. poz. 1508 z późń. zm.), art. 11, art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późń. zm.), Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. 2018.1007), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w 2019 r.

więcej »

25-02-2019

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu: prowadzenie placówek wsparcia (...)

Uprzejmie informujemy, iż w związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w terminie przewidzianym w Zarządzeniu Nr 31.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 stycznia 2019 r., wprowadzona została zmiana, na podstawie której rozpatrzenie ofert konkursowych winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż do dnia 28 lutego 2019 r.

więcej »

31-01-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: prowadzenie placówek wsparcia (...)

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w latach 2019-2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

więcej »

1 [2]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.