Konkursy - pomoc społeczna

18-06-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - „Wsparcie opiekunów nieformalnych (...)”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Wsparcie opiekunów nieformalnych długotrwale zajmujących się osobami niesamodzielnymi, mające na celu umożliwienie opiekunowi zrealizowanie własnych potrzeb podczas tzw. ‘urlopu od opieki’ na czas odpoczynku czy też okresowej niemożności sprawowania pieczy, poprzez zorganizowanie podopiecznemu maksymalnie dwutygodniowej opieki w postaci pobytu w placówce świadczącej całodobową opiekę” w okresie od 1 sierpnia 2020 r.

więcej »

09-01-2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - „pomoc społeczna 2020”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), (...)

więcej »

09-01-2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - „działalność charytatywna 2020”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 17, ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), (...)

więcej »

29-11-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - „pomoc społeczna 2020”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym”

więcej »

29-11-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - „działalność charytatywna 2020”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na wspieraniu działalności charytatywnej mającej na celu : „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym”.

więcej »

07-06-2019

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: „placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1508 z póżń. zm), art. 13-19 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 688), Uchwały Nr XLVIII/638/2018 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2022”  uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w latach 2019-2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

więcej »

26-04-2019

Ogłoszenie konkursu ofert: prowadzenie placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży (...)

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina” w latach 2019-2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

więcej »

11-04-2019

Konkurs ofert „Prowadzenie placówek wsparcia (...)” - bez rozstrzygnięcia!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), uprzejmie informuje o unieważnieniu  otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina”.

więcej »

22-03-2019

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu: prowadzenie placówek wsparcia (...)

Uprzejmie informujemy, iż w Zarządzeniu Nr 86.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 1 marca 2019 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 90.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 4 marca 2019 roku, wprowadzona została zmiana, na podstawie której rozpatrzenie ofert konkursowych winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż do dnia 12 kwietnia 2019 r., zaś termin ich składania upłynie z dniem 3 kwietnia 2019 r.  

więcej »

05-03-2019

Uwaga: sprostowanie omyłek pisarskich w ogłoszeniu o konkursie!

Uprzejmie informujemy, że w związku z omyłkami pisarskimi w Zarządzeniu Nr 83.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w latach 2019-2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz powołania komisji konkursowej i ustalenia kryteriów oceny ofert wprowadzono zmiany. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej. 

więcej »

1 [2]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.