20°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoły sesji (wideo)

18-02-2020

XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.01.2020 r.

XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.01.2020 r.

W środę, 29 stycznia 2020 r., w sali pałacyku „Sokół  w Skawinie, ul. Spacerowa 4, odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:  w sprawie przystąpienia Gminy Skawina do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019 – 2020” (jedno czytanie) oraz w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina” (pierwsze czytanie).

więcej »

18-02-2020

VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 16.01.2020 r.

VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 16.01.2020 r.

W czwartek 16 stycznia 2020 r., w sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, odbyła się VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się uchwała  w sprawie rozpatrzenia petycji rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Radziszowie (jedno czytanie).

więcej »

21-01-2020

XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.12.2019 r.

XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.12.2019 r.

W poniedziałek 30 grudnia 2019 r., w sali Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego „Gubałówka” w Skawinie, ul. Spacerowa 4, odbyła się  XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.  W porządku obrad znalazły się uchwały:  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (jedno czytanie) oraz  w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do składu Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do komisji wyborczej do spraw powoływania przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (jedno czytanie).

więcej »

17-12-2019

VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 10.12.2019 r.

VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 10.12.2019 r.

We wtorek, 10 grudnia 2019 r., w sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie - Rynek 1, odbyła się VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się uchwały:  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina (drugie czytanie) oraz w sprawie  określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (pierwsze czytanie).

więcej »

12-12-2019

Uroczysta XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.11.2019 r.

Uroczysta XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.11.2019 r.

W czwartek, 28 listopada 2019 r., w sali teatralnej kościoła Miłosierdzia Bożego w Skawinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12, odbyła się uroczysta XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie, zwołana z okazji nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina Ks. Prałatowi Marianowi Podgórnemu.

więcej »

09-12-2019

XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.11.2019 r.

XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.11.2019 r.

W środę, 27 listopada 2019 r., w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi o określonej pojemności pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina (jedno czytanie).

więcej »

19-11-2019

XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.10.2019 r.

XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.10.2019 r.

W środę, 30 października 2019 r., w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się uchwały:  w sprawie akceptacji działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Krzęcinie” wchodzącego w zakres projektu dotyczącego rewitalizacji terenów wiejskich Gminy Skawina (jedno czytanie) oraz w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.” (jedno czytanie).

więcej »

17-10-2019

V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 7.10.2019 r.

V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 7.10.2019 r.

W poniedziałek, 7 października 2019 r., w sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie - Rynek 1, odbyła się V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się uchwały:  w sprawie zmiany uchwały Nr X/122/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego (jedno czytanie) oraz w sprawie  przedłużenia terminu załatwienia wniosku z dnia 6 września 2019 r. (jedno czytanie).

więcej »

03-10-2019

XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.09.2019 r.

XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.09.2019 r.

W środę, 25 września 2019 r., w pałacyku „Sokół” w parku miejskim w Skawinie, odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:  w sprawie wyrażenia akceptacji zamiaru utworzenia centrum sportowo-szkoleniowego w Skawinie (jedno czytanie) oraz  w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną (jedno czytanie).

więcej »

04-09-2019

XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.08.2019 r.

XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.08.2019 r.

W środę, 28 sierpnia 2019 r., w pałacyku „Sokół” w parku miejskim w Skawinie, odbyła się XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:      w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu (jedno czytanie) oraz  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych (jedno czytanie).

więcej »

1 [2] [3] ... ... [7] [8] [9]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.