19°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoły sesji (wideo)

15-07-2020

XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.07.2020 r.

XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.07.2020 r.

W środę, 8 lipca 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja , odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:  w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Skawina w wieku powyżej 55 roku życia na lata 2020-2022” (drugie czytanie) oraz  w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do zespołu ds. opracowania Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Skawina na lata 2021 – 2030 (jedno czytanie).

więcej »

30-06-2020

XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 17.06.2020 r.

XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 17.06.2020 r.

W środę, 17 czerwca 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja , odbyła się XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2019 rok (jedno czytanie) oraz  w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Skawina w wieku powyżej 55 roku życia na lata 2020-2022” (pierwsze czytanie).

więcej »

30-06-2020

XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.05.2020 r.

XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.05.2020 r.

W środę, 27 maja 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja , odbyła się XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” - jedno czytanie  (jedno czytanie) oraz w sprawie zasad używania symboli Gminy Skawina: herbu, flagi, banneru i pieczęci (drugie czytanie).

więcej »

29-06-2020

IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.04.2020 r.

IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.04.2020 r.

W czwartek, 30 kwietnia 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja , odbyła się IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok (jedno czytanie) oraz w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Skawina” (jedno czytanie).

więcej »

29-06-2020

VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.04.2020 r. cz. II

VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.04.2020 r. cz. II

W środę, 8 kwietnia 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja , odbyła się VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skawina w 2020 roku (jedno czytanie) oraz  w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina za rok 2019 (jedno czytanie).

więcej »

29-06-2020

VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 3.04.2020 r. cz. I

VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 3.04.2020 r. cz. I

Informujemy, iż w dniu 3 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Skawinie na wniosek formalny jednego z radnych przerwała obrady VIII nadzwyczajnej sesji. Wyznaczono termin kontynuacji posiedzenia VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie na dzień 8 kwietnia 2020 r. na godzinę 17.00.
 

więcej »

26-06-2020

XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.02.2020 r.

XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.02.2020 r.

W środę, 26 lutego 2020 r., w sali pałacyku „Sokół  w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbyła się XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skawina do realizacji projektu pn. „EKO-TEAM” współfinansowanego ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej (jedno czytanie) oraz w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania własnego Województwa Małopolskiego (jedno czytanie).

więcej »

18-02-2020

XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.01.2020 r.

XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.01.2020 r.

W środę, 29 stycznia 2020 r., w sali pałacyku „Sokół  w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:  w sprawie przystąpienia Gminy Skawina do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019 – 2020” (jedno czytanie) oraz w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina” (pierwsze czytanie).

więcej »

18-02-2020

VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 16.01.2020 r.

VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 16.01.2020 r.

W czwartek, 16 stycznia 2020 r., w sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, odbyła się VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Radziszowie (jedno czytanie).

więcej »

21-01-2020

XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.12.2019 r.

XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.12.2019 r.

W poniedziałek 30 grudnia 2019 r., w sali Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego „Gubałówka” w Skawinie, ul. Spacerowa 4, odbyła się  XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.  W porządku obrad znalazły się uchwały:  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (jedno czytanie) oraz  w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do składu Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do komisji wyborczej do spraw powoływania przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (jedno czytanie).

więcej »

1 [2] [3] ... ... [7] [8] [9]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.