Konkursy dotacyjne

Konkurs MSiT: Dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w 2017

08-12-2016

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017. Oferty należy składać do 23 grudnia 2016 r.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.), w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.) oraz Decyzji nr 54 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 1. RODZAJ ZADANIA

Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017

 1. Dotacja w ramach ww. konkursu może być przyznana na dofinansowanie mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów, organizowanych na terenie Polski;
 2. Na realizację ww. zadania, Minister w 2017 r. przeznaczył kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 w wysokości 3 000 000,00 zł /słownie: trzy miliony złotych, 00/100/ - kwota może ulec zmianie.
 3. W planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki (dalej „MSiT”) na rok 2016 na realizację ww. zadania przeznaczono kwotę 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych, 00/100), a w 2015 roku przeznaczono kwotę 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych, 00/100).

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. O przyznanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce mogą ubiegać się stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, jako organizatorzy imprez mistrzowskich na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.
 2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie ww. zadania publicznego.
 3. Obsługę konkursu zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
 4. Środki z przyznanej dotacji można przeznaczyć w szczególności na:
 • wynajem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • pokrycie kosztów organizacji imprezy określonych wymogami przepisów międzynarodowych federacji sportowych, w szczególności opłat licencyjnych oraz kosztów obsługi sędziowskiej i informatycznej;
 • organizację transportu zawodników, osób towarzyszących, gości, sprzętu itp.;
  zakup medali, dyplomów i pucharów;
 • zakup i produkcję materiałów związanych z promocją imprezy, w tym: wydawnictw informacyjnych, ulotek, banerów reklamowych, koszulek, plakatów i gadżetów;
 • koszty produkcji sygnału emisyjnego TV lub inne formy prezentacji imprezy, w szczególności filmy, video-klipy, audycje radiowe;
 • działania związane z promocją imprezy w Polsce, w tym: konferencje itp.;
 • dofinansowanie działań związanych z udziałem wolontariuszy w organizacji imprezy, a zwłaszcza wyżywienie, zakwaterowanie, transport;
 • wyposażenie w niezbędny sprzęt, urządzenia i stroje wolontariuszy oraz innych osób obsługujących imprezę.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją „Oferta na konkurs – Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017”.

Oferty należy składać osobiście w kancelarii MSiT lub przesłać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu Wyczynowego
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa

w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia): od 3 grudnia 2016 roku do 23 grudnia 2016 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: KLIKNIJ TUTAJ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.