Konkursy dotacyjne

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 pn. „Mecenat Małopolski”

17-01-2017

Ruszył otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 pn. „Mecenat Małopolski”!  Terminy składania ofert w konkursie upływają: w ramach I naboru - 31 stycznia  2017 r. o godz. 15.00, a w ramach II naboru - 5 czerwca 2017 r. o godz.15.00.

 

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

 1. rozwijające kompetencje kulturowe społeczeństwa, promujące i tworzące warunki sprzyjające rozwojowi talentów, kształtowaniu postaw obywatelskich, edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę; kreujące programy edukacyjne w celu upowszechniania wiedzy oraz pobudzenia zainteresowania historią regionu i jego dziedzictwem; promujące literaturę i czytelnictwo; służące rozwojowi profesjonalnej sztuki oraz prowadzeniu działalności kulturalnej w formach zorganizowanych programowo, a tym samym stwarzające warunki do jak najszerszego udziału mieszkańców Małopolski w ofercie kulturalnej umożliwiającej obcowanie z dziełami autentycznej sztuki w różnych dziedzinach;
 2. chroniące niematerialne dziedzictwo kulturowe; wzmacniające tożsamość regionalną opartą o walory autentycznego dziedzictwa; utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną, szczególnie poprzez wspieranie folkloru i działalności zespołów folklorystycznych, wspierające projekty związane z wyrobem produktów tradycyjnych i promocją ginących zawodów;
 3. prezentujące dzieła sztuki i niezależne inicjatywy artystyczne, twórcze oraz obywatelskie w obszarze kultury i sztuki, w tym działania zmierzające do wzrostu świadomości znaczenia sztuki, do budowania i projektowania nowych, aktywnych relacji z odbiorcą, m.in. poprzez działania wystawiennicze, warsztaty oraz rozwój talentów, wsparcie dla unikatowych projektów kulturalnych i działań promujących projekty interdyscyplinarne;
 4. zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego, digitalizujące dobra kultury; wspierające projekty wykorzystujące nowoczesne techniki zapisu i wymiany informacji; promujące projekty związane ze sztukami wizualnymi; wspierające niskonakładowe wydawnictwa i system tworzenia monitoringu, badania i diagnozowanie życia kulturalnego w Małopolsce; w tym projekty nowatorskich działań promocyjnych, uczestnictwa w międzyregionalnej współpracy w zakresie kultury;
 5. promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę; wspierające działania zmierzające do obalania stereotypów i dążące do budowania mostów międzykulturowych;
 6. tworzące ambitne formy animacyjne na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności, kreujące postawy tolerancji i wzmacniania wartości płynących z różnorodności życia, aktywizujące różne grupy wiekowe, a zwłaszcza wykorzystujące potencjał osób starszych, oraz wspierające projekty artystyczne o wymiarze społecznym, wychowawczym, terapeutycznym;
 7. upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, a także działania na rzecz społeczności lokalnej w obszarze kultury, a tym samym kreujące postawy obywatelskie, wspierające projekty edukacyjne, upowszechniające wiedzę oraz pobudzające zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym regionu

 

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które:

 • rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 01.01.2017 r.
 • kończyć się będą nie później niż 31.12.2017 r.

 

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekroczyć 80%.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem finansowym, osobowym i rzeczowym.

Wkład własny rzeczowy nie jest elementem kosztorysu.

 

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

 

Wkład własny Oferenta rozumiany jest jako suma środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł (wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego; środki finansowe z innych źródeł publicznych w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych; pozostałe np. od sponsorów) oraz wkładu osobowego.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

 

Oferta powinna zostać złożona:

 1. na obowiązującym wzorze określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania;
 2. za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych dostępnego pod adresem https://konkursyngo.umwm.pl/dotacja/
 3. w wersji papierowej - wersja papierowa powinna stanowić wygenerowaną wersję oferty złożonej w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych, wersja elektroniczna i papierowa powinna być tożsama (dopuszcza się składanie oferty w wersji równoważnej – Oferent zobowiązany jest dostarczyć do siedziby urzędu ofertę w wersji pisemnej wraz z obowiązującymi załącznikami

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.