Konkursy dotacyjne

Konkurs dotacyjny: edukacja prozdrowotna dla małopolskich seniorów

10-02-2017

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów. Termin składania ofert: 22 lutego 2017 r.


W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu kursów, wykładów, warsztatów, spotkań mających na celu edukację osób starszych (tj. w wieku 50 lat i więcej) w zakresie zdrowego stylu życia. Działania edukacyjne muszą:

  • być przygotowane i przeprowadzone we współpracy z lekarzami pierwszego kontaktu/rodzinnymi, specjalistami, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego i bezpośredniego zaangażowania lekarzy w realizację tych działań (np. prowadzenie wykładów, udział specjalistów w postaci konsultacji medycznych w trakcie spotkań, itp.);
  • być dostosowane pod względem formy, treści i metod prezentacji do możliwości poznawczych osób starszych oraz być przeprowadzone w sposób interaktywny, ponadto powinny mieć wymiar praktyczny;
  • dotyczyć między innymi następujących zagadnień: zdrowie psychiczne i aktywność intelektualna w celu rozumienia procesów zachodzących w psychice osoby starzejącej się, profilaktyka typowych chorób wieku starszego, unikanie zachowań ryzykownych pod względem zdrowotnym, prawidłowe żywienie dostosowane do zmieniającego się organizmu starszego człowieka, znaczenie aktywności fizycznej w celu utrzymania jak najdłużej sprawności i samodzielności, zastosowanie najnowszych technologii na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia, w tym system teleopieki (w konsultacji lub z bezpośrednim udziałem ekspertów w tym zakresie);
  • zostać podsumowane w formie raportu lub innego opracowania zawierającego rekomendacje, które posłużą Województwu Małopolskiemu do przygotowania programu edukacyjnego promującego zdrowy styl życia osób starszych.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu w 2017 roku środki finansowe do kwoty ogółem 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1.01.2017 r., a kończyć nie później niż 31.12.2017 r.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, kwalifikowalności wydatków, zasady konstrukcji budżetu, terminy i warunki składania ofert, zasady, tryb i kryteria wyboru ofert, zawarcia i realizacji umowy, kontroli i oceny realizacji zdania zawarte zostały w Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert – Regulaminie, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 128/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku.

W powyższej uchwale określono także skład Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu. Tryb powoływania oraz zasady działania Komisji Konkursowej określa „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, przyjęty Uchwałą nr XXIX/425/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r.

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią uchwały i regulaminu konkursu (ogłoszenia otwartego konkursu ofert).

Oferty w wersji papierowej należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów” na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

Wersje elektroniczne ofert należy składać na adresy mailowe: alicja.dylag@umwm.pl; magdalena.klimczyk@umwm.pl (wyłącznie oferta, bez załączników).

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Termin składania ofert: 22 lutego 2017 r.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały w terminie nie dłuższym niż 50 dni od daty zakończenia naboru ofert.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: KLIKNIJ TUTAJ.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.