Konkursy dotacyjne

Program MSiT: Rozwój ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż

12-05-2017

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż”. Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2017 r. Celem „Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017” jest szeroko rozumiana poprawa stanu tej infrastruktury sportowej, której znaczenie wykracza poza wąski kontekst terytorialny miejsca, w którym jest ona zlokalizowana. Dotyczy to przy tym nie tyle samej infrastruktury, ile funkcji, jakie ta infrastruktura ma pełnić.

Stąd też kluczowym punktem odniesienia w tej kwestii staje się użytkownik, zarówno ten masowy, użytkujący obiekt w ramach aktywnej formy spędzania czasu wolnego, stanowiącej jednocześnie ważny element profilaktyki zdrowotnej, jak również sportowiec wyczynowy, którego podstawowym celem jest współzawodnictwo sportowe i maksymalizacja osiągnięć w tym zakresie.

Możliwe jest składanie wniosków wieloobiektowych (np. budowa boiska i przystani kajakowej lub remont hali sportowej i budowa boiska, również w różnych miejscowościach). Powstałe w wyniku dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej obiekty, będą miały charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich był nieodpłatny, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:

  1. jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
  2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu
    osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
  3. spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2017 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie internetowej pod adresem:
https://wnioski.msit.gov.pl/.

Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a po wysłaniu formularza, należy go wydrukować,
podpisać i przesłać/złożyć wraz z załącznikami na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.