Konkursy - Kultura

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - kultura 2019

04-01-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu „Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” w 2019 r. 

 

  1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie wykonywanych zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
  2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 2.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pn.: „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” w 2019 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji konkursowej.
  3. W 2018 r. na realizację określonego wyżej zadania przekazano z budżetu Gminy Skawina kwotę 92 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).
  4. Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 25 stycznia 2019 r.
  5. Oferty wraz załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie,
    ul. Rynek 14, pok. 1, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem wnioskodawcy (pieczęć nagłówkowa) i adnotacją: Konkurs ofert: „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” w 2019 r.
  6. Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 2.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym
    w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pn.: „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” w 2019 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji konkursowej. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, pok. 2 i 3, w godzinach pracy Urzędu, na stronie  www.gminaskawina.pl oraz  BIP.


Dodatkowych informacji udzielają:

Sylwia Wrona, tel.: 12 277 01 03, e-mail: s.strzalka@gminaskawina.pl

Tomasz Stawowy, tel.: 12 277 01 12, e-mail: tstawowy@um.skawina.net


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.