5°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PGW Wody Polskie: informacja o wszczęciu postępowania

PGW Wody Polskie: informacja o wszczęciu postępowania

11-04-2019

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Tadeusz Banduła, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, z/s Rynek 1, 32-050 Skawina, działającego przez Pełnomocnika Pana Piotra Gałdę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego (...)

 

(...) z dnia 31.05.2011r. znak: OS.6341.47.2011.KN w całości z uwagi na zrzeczenie się pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. w DzU. Z 2018r. poz.2268) oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie wylotu W1 o średnicy DN160 mm w skarpie rowu melioracyjnego wraz z ubezpieczeniem dna i skarp rowu melioracyjnego przed i za wylotem na działce nr 1780/8 jednostka ewidencyjna 120611_4 Skawina, obręb ewidencyjny 0017 Skawina w miejscowości Skawina, Gmina Skawina (współrzędne geodezyjne: X: 5539426,88, Y: 7415608,70);
  2. na odprowadzanie projektowanym w/w wylotem W1 wód opadowych lub roztopowych pochodzących z kanalizacji opadowej ciągu pieszo-rowerowego, jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdu indywidualnego, placu do zawracania i terenów przyległych w miejscowości Skawina, Gmina Skawina do rowu melioracyjnego na działce nr 1780/8 jednostka ewidencyjna 120611_4 Skawina, obręb ewidencyjny 0017 Skawina w miejscowości Skawina, Gmina Skawina

w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa układu drogowego pomiędzy ulicami: Torową, Skawińską i Za Górą w Skawinie”.


Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie
KIEROWNIK DZIAŁU ZGÓD
WODNOPRAWNYCH

mgr inż. Jadwiga Barańska-Kosecka
 

Źródło: PGW Wody Polskie

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.