Aktualności OP

Stanowiska Rady Społecznej ds. ochrony powietrza!

29-04-2019

W dniu 16 kwietnia 2019r. podczas posiedzenia Rady Społecznej ds. Ochrony Powietrza MiG Skawina obecni na spotkaniu członkowie Rady w składzie: Ewa Byrska, Krzysztof Szulada, Bartosz Lisowski i Łukasz Kurlit procedowali i głosowali w sprawie przyjęcia stanowisk dotyczących trzech tematów.

Obecni byli również zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Skawina - Pan Norbert Rzepisko, Zastępca Burmistrza MiG Skawina - Pan Tomasz Ożóg, Kierownik Wydziału Ochrony Powietrza - Pan Grzegorz Horwacik, Przewodnicząca Rady Osiedla Rzepnik w Skawinie - Pani Justyna Kruk.

Stanowisko Nr 01/2019 w sprawie podjęcia przez Burmistrza pilnych działań, zmierzających do egzekwowania realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie (MPEC) zobowiązań dot. skutecznej likwidacji niskiej emisji w Gminie Skawina.

Z racji m.in. nieefektywnego wykorzystania przyznanej MPEC dotacji i przyłączeniu do sieci zaledwie 8 budynków Rada zaproponowała zorganizowanie spotkania w celu dokonania oceny skuteczności podejmowanych przez spółkę działań oraz zarządzenie audytu gospodarowania przyznanymi środkami publicznymi, niezwłoczne podanie do publicznej wiadomości prognozy, która oceni potencjał ciepła sieciowego oraz zwrócenie się do zarządu spółki MPEC o złożenie pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn tak niskiej liczby nowych instalacji w Gminie, planów spółki co do dalszych inwestycji i statusu realizacji rozbudowy sieci na osiedlu Rzepnik w Skawinie.

Stanowisko Nr 02/2019 w sprawie podjęcia przez Burmistrza pilnych działań, zmierzających do egzekwowania zapisów porozumienia, zawartego pomiędzy Gminą Skawina i Valeo Autosystemy sp. z o.o. i niezwłocznego rozwiązania problemu uciążliwości odorowej i zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez zakład w Skawinie.

Rada Społeczna zarekomendowała Burmistrzowi wystąpienie do zarządu Valeo Autosystemy sp z o.o. oraz zarządu grupy Valeo we Francji, o pisemne sprawozdanie wyników podjętych przez zakład działań i  wyjaśnienia, dlaczego pomimo deklarowanych i faktycznie zrealizowanych działań problem uciążliwych emisji z terenu zakładu nie zniknął, o pisemną deklarację podejmowanych obecnie działań naprawczych wraz z harmonogramem ich wdrażania. Ponadto Rada Społeczna zaproponowała Burmistrzowi wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz Zarządu Województwa Małopolskiego o wykonanie przeglądu ekologicznego i rewizji wydanych pozwoleń na działalność zakładu oraz usunięcie z administrowanej przez Urząd Miasta i Gminy przestrzeni publicznej logotypów firmy Valeo Autosystemy sp. z o.o.  co powinno stanowić przestrogę dla innych firm oraz zwrócenie uwagi, że władze Gminy traktują problem uciążliwych zakładów poważnie.

Stanowisko Nr 03/2019 w sprawie Uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działań dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących ograniczenia wpływu i oddziaływania zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina na stan jakości powietrza.

Rada wyraziła poparcie dla projektu uchwały i zarekomendowała Burmistrzowi wypełnienie jej zapisów oraz ponadto zaleciła wydanie wspólnego stanowiska przedstawicieli samorządów; pilne opracowanie nowej strategii zrównoważonego rozwoju gospodarczego Gminy Skawina; wypracowanie procedury opiniowania lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Skawina oraz na etapie procedowania decyzji środowiskowej dla funkcjonowania nowych zakładów bądź rozbudowy obecnych, przeprowadzanie konsultacji z ekspertami/naukowcami.
 

W załączeniu przedstawiamy ww. stanowiska. Dodatkowych informacji udziela: Wydział Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie tel. 12 277 01 68 Pani Justyna Sekuła oraz Pani Aleksandra Basiura.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.