-1°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie o I przetargu.

18-07-2019

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 1120/15 o pow.43m2, obj. KW KR3I/00038851/7, poł. w Skawinie.


Nieruchomość jest niezabudowana, położona w północnej części miasta Skawina, w rejonie ul. Szwedzkiej, w odległości ok. 2 km od centrum miasta (Rynek). W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane, dalej zabudowa produkcyjno-usługowa. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, posiada regularne granice, tworzące obszar zbliżony kształtem do prostokąta. Sieci infrastruktury technicznej – w pobliżu.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość leży w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy produkcyjno–usługowej – Symbol Planu: - A29PU
Cena wywoławcza działki wynosi 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Sprzedaż działki nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego z uwagi na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania nieruchomości oraz brak dostępu do drogi publicznej.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2019 r. o godz.12 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, pok. nr 11.
Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14, pok. nr 1 - do dnia 26.08.2019 r. w godz. pracy Urzędu.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu będzie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 w dniu 29.08.2019 r. Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać na konto nr 36 85910007 0020 0560 0013 0005  Krakowski Bank Spółdzielczy – Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1 do dnia 26.08.2019 r. Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie UMiG - Skawina w dniu 26.08.2019 r.
Jeżeli osoba ustalona  jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie przelewem na konto. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
W przetargu mogą brać udział osoby będące właścicielami nieruchomości sąsiadujących z działką nr 1120/15, osobiście lub z notarialnym upoważnieniem osoby, która ubiega się o nabycie nieruchomości, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie a także zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu w wyznaczonym terminie oraz zostaną zakwalifikowane do przetargu.
Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5  tel.(12) 277-01-55. 

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.