9°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

28-08-2019

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) - przeznaczam do sprzedaży nieruchomość, składającą się z działek nr 433/10 o pow. 0,0409 ha, nr 433/11 o pow. 0,0305 ha, obj. KW KR3I/00038681/4 oraz nr 433/12 o pow.0,2378 ha, obj. KW KR3I/00017787/4 (łączna powierzchnia nieruchomości 0,3092 ha), poł. w Rzozowie.


Nieruchomość znajduje się w północnej części Rzozowa, w odległości ok. 2,4 km od centrum gminy (Rynek w Skawinie). W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajdują się tereny niezabudowane – zieleń, rolne, zadrzewione oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa, zabudowa produkcyjna. Nieruchomość nie posiada zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Przez teren nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, sieć gazowa oraz sieć elektroenergetyczna.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w działki leżą w terenie o następującym przeznaczeniu:
Działka nr 433/10 - tereny zabudowy produkcyjno – usługowej - Symbol Planu: - M2PU.
Działka nr 433/11 - tereny rolnicze - Symbol Planu: - R.
Działka nr 433/12 -  tereny zabudowy mieszkaniowej i usług - Symbol Planu: - M1MU i tereny zieleni nieurządzonej - Symbol Planu: - ZR.
Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz spółki  pod firmą Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie i następców prawnych tej spółki na czas nieoznaczony szczegółowo opisaną w KW KR3I/00038681/4 i w KW KR3I/00017787/4 oraz służebnością przesyłu na rzecz spółki  pod firmą PKP Energetyka SA z siedzibą w Warszawie i następców prawnych tej spółki na czas nieoznaczony szczegółowo opisaną w KW KR3I/00017787/4.
W KW KR3I/00038681/4  i w KR3I/00017787/4 widnieje również wpis:
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn.: „Budowa Linii 400 KV Skawina – Nacięcia Linii Tarnów- Tucznawa oraz Rzeszów- Tucznawa”.
Cena nieruchomości wynosi – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości 23% doliczony do ceny nieruchomości, znajdującej się w terenach zabudowy.
Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanej nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UMiG-Skawina, Rynek 14, pok.nr.1.
Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 28.08.2019 r do 17.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5,  tel.(12) 277-01-55.
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.