14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie o II przetargu.

20-09-2019

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki nr 3410/7 o pow. 0,0838 ha łącznie z udziałem w działce nr 3410/10 o pow. 0,0335 ha, wynoszącym ½ część, któremu odpowiada pow. 0,01675 ha, obj. KW KR3I/00004069/1, poł. w Woli Radziszowskiej.


Nieruchomość jest niezabudowana, położona w południowo-wschodniej części miejscowości, w odległości ok. 8,4 km od centrum Skawiny (Rynek). W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka nr 3410/7 posiada dostęp do drogi publicznej poprzez udział w działce nr 3410/10. Działka nr 3410/7 ma kształt zbliżony do kwadratu, działka nr 3410/10 ma kształt wydłużony. Podstawowe sieci infrastruktury technicznej w pobliżu.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość leży w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – Symbol Planu: - O89MN;
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 58 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100). Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 05.09.2019 r.
II przetarg odbędzie się w dniu 29.10.2019 r. o godz. 12 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, pok. nr 11. Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać w Krakowskim Banku Spółdzielczym – Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1 na konto nr 36 85910007 0020 0560 0013 0005  do dnia 23.10.2019 r.  Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie UMiG - Skawina w dniu 23.10.2019 r. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne (wymagany KRS), osobiście lub z notarialnym upoważnieniem osoby, która ubiega się o nabycie nieruchomości, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. W  przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, oświadczenia woli o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5  tel.(12) 277-01-55.
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.