Wiadomości NGO

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

31-10-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 506) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 688) ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

 

ZARZĄDZENIE Nr 330.2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

z dnia 30 października 2019 r.

PSW.0541.44.2019

w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 506) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 688) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się nabór kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, zwanych dalej „konkursami”.

§ 2

Zadaniem członków komisji jest ocena ofert złożonych w otwartych konkursach.

§ 3

Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji, którego kompetencje szczegółowo określa „Regulamin pracy komisji ds. oceny ofert”, stanowiący każdorazowo załącznik do Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

§ 4

Zgłoszenie kandydatury winno nastąpić w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 14 – dziennik podawczy, do godziny 14:30, poprzez złożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu zgłaszającego kandydata, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia – nie później niż do dnia 15 listopada 2019 r.

§ 5

Spośród zgłoszonych kandydatur dokonany zostanie wybór członków komisji ds. oceny ofert z zastrzeżeniem możliwości wyłączenia członka komisji w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2096) dotyczących wyłączenia pracownika.

§ 6

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru określonego w §1 jest Wydział Promocji, Sportu i Współpracy.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dorota Bal, tel.: 12 2770 103, e-mail: d.bal@gminaskawina.pl

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.