Aktualności SRDPP

Nabór kandydatów na członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

04-11-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 41e-g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 na członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

ZARZĄDZENIE Nr 332.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
z dnia 4 listopada 2019 r.

 

PSW.521.3.2019

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Na podstawie art. 41e-g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz Uchwały Nr XXII/321/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania, zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się ogłosić nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688), zwanych w dalszej części „przedstawicielami NGO”, na członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej „SRDPP”.

§ 2
Zgłaszanie kandydatów

 1. Każda organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Skawina, może zgłosić jednego kandydata na członka SRDPP.
 2. Zgłoszenie kandydata będącego przedstawicielem NGO na członka SRDPP następuje przez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia i złożenie go w terminie nie dłuższym niż do dnia 18 listopada 2019 r. (do godz. 17.00) w siedzibie tut. Urzędu – „dziennik podawczy”, ul. Rynek 14, pok. 1 oraz przesłanie jego edytowalnej wersji (w formacie doc.) na adres poczty elektronicznej: j.golonka@gminaskawina.pl.
 3. Lista kandydatów spełniających określone wyżej wymogi zostanie umieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu i w BIP niezwłocznie po zakończeniu naboru.
 4. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zakończenia naboru kandydatów odbędzie się otwarte spotkanie kandydatów do SRDPP z przedstawicielami NGO, podczas którego nastąpi prezentacja zamierzeń programowych kandydatów.

§ 3
Wybory

 1. Każda organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Skawina, może oddać głosy na pięciu kandydatów z listy, o której mowa w § 2 ust. 3 – zarówno podczas spotkania, o którym mowa w § 2 ust. 4, jak również w terminie do 14 dni od daty jego odbycia.
 2. Głosy oddaje się na karcie do głosowania stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Wybór danego kandydata winien zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej. 
 3. Głosy oddawane po spotkaniu, o którym mowa w § 2 ust. 4, składa się w siedzibie tut. Urzędu – „dziennik podawczy”, ul. Rynek 14, pok. 1 (do urny wyborczej).
 4. Głosy oddane po terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego głosu z ramienia danej organizacji pozarządowej wszystkie głosy tej organizacji stają się nieważne.

§ 4
Wyniki głosowania

 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania, komisja wyborcza (powoływana odrębnym Zarządzeniem) dokonuje przeliczenia oddanych głosów i sporządza protokół wskazujący kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. Wobec uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, przewodniczący komisji dokonuje losowania.
 2. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o kandydatach, którzy uzyskali mandat radnego SRDPP ogłasza się bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej i w BIP.
 3. Obsługę kancelaryjno-biurową prac komisji wyborczej zapewniają pracownicy Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu głosowania należy składać w terminie do 7 dni od dnia jego zakończenia do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w formie pisemnej.
 2. Przed przystąpieniem do naboru kandydaci na członków SRDPP powinni zapoznać się z następującymi dokumentami:
  1) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
  2) uchwałą Nr XXII/321/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania;
  3) uchwałą Nr XLVIII/638/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na lata 2019 – 2022”.
 3. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy, Rynek 3, pok. 2, Joanna Maryon-Golonka tel.: 12 277 01 34, Dorota Bal 12 277 01 03.
 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy.
 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.
   

Link do informacji w BIP: KLIKNIJ TUTAJ.
 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.