Konkursy - seniorzy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” 2020

17-12-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w 2020 r.

 

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu w roku 2020 wynosi: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
  2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 388.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w 2020 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji konkursowej.
  3. W roku ogłoszenia konkursu, jak również w roku poprzedzającym jego ogłoszenie nie udzielono dotacji ściśle w przedmiotowym zakresie (działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym). W 2018 r. na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przekazano z budżetu Gminy Skawina kwotę 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100). W 2019 r. na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przekazano z budżetu Gminy Skawina również kwotę 27 500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).
  4. Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 13 stycznia 2020 r. o godz. 16.00.
  5. Oferty wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://witkac.pl w terminie do dnia 13 stycznia 2020 r. do godz. 16:00. Wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty konkursowej pobrane z systemu Witkac.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://witkac.pl należy złożyć osobiście bądź przesłać drogą pocztową na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie – ul. Rynek 14, pok. 1 w terminie do dnia 13 stycznia 2020 r. do godz. 16:30 (decyduje data wpływu do siedziby tut. Urzędu).
  6. Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 388.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w 2020 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji konkursowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. 2, w godzinach pracy Urzędu, na stronach www UMiG: www.gminaskawina.pl oraz w BIP: http://bip.malopolska.pl/umigskawina

 

Dodatkowych informacji udzielają:


Link do informacji w BIP: KLIKNIJ TUTAJ.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.