Konkursy - integracja europejska

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - integracja europejska 2020

02-01-2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w 2020 r.

 

  1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu w 2020 roku wynosi: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
  2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 2.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w 2020 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji konkursowej.
  3. W 2019 r. na realizację określonego wyżej zadania przekazano z budżetu Gminy Skawina kwotę 19 500 00,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).
  4. Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 24 stycznia 2020 r. o godz. 14.00.
  5. Oferty wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://witkac.pl w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. do godz. 14:00. Wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty konkursowej pobrane z systemu Witkac.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://witkac.pl należy złożyć osobiście bądź przesłać drogą pocztową na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie – ul. Rynek 14, pok. 1 w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do siedziby tut. Urzędu).
  6. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 2.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w 2020 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji konkursowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. 2, w godzinach pracy Urzędu, na stronach www UMiG: www.gminaskawina.pl oraz w BIP: http://bip.malopolska.pl/umigskawina.
     

Dodatkowych informacji udzielają:


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.