5°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje o ulgach dla przedsiębiorców

Informacje o ulgach dla przedsiębiorców

21-04-2020

W związku z aktualną sytuacją gospodarczą w kraju, spowodowaną przez pandemię wirusa COVID-19, informujemy, iż podatnicy znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość uzyskania ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, które reguluje ustawa(...)

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.). Stosowne regulacje zawiera art. 67b w zw. z art. 67a tejże ustawy, z których  wynika, iż organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, może nastąpić wyłącznie na indywidualny wniosek podatnika, w ramach pomocy de minimis. Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro.

W zaistniałej sytuacji, podatnicy, którzy mają lub będą mieć problem z uregulowaniem podatku od nieruchomości w ustawowym terminie mogą złożyć wniosek np. o odroczenie terminu jego płatności do 30 sierpnia 2020 r. Organ podatkowy ustala stan należności objętych wnioskowaniem na dzień wszczęcia postępowania tj. na dzień złożenia podania. Należy jednak pamiętać, aby wszelkie przesunięte płatności nie uległy zbieżności w jednym terminie.

Wnioski można przesyłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Wydział Podatków i Opłat, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina w sposób następujący:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej
 • poczty elektronicznej na adres: Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie: /umigskawina/SkrytkaESP
 • umieszczenie korespondencji w specjalnym pojemniku zlokalizowanym przy wejściu na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie przy ul. Rynek 14.

Rozpatrywanie wniosków złożonych przez przedsiębiorców nastąpi z uwzględnieniem wymogów zawartych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.  Dz. U. z 2018, poz. 362 ze zm.), tj.

Do wniosku składanego przez przedsiębiorcę należy dołączyć:

 • kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis;
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis (formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis), dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – według wzorów z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).
 • ewentualnie: kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy (przykładowo: sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań i należności, zeznania  PIT, zeznania CIT, rachunkową księgę przychodów i rozchodów oraz wszelkie inne dokumenty mogące potwierdzić sytuację podatnika).

Formularze do pobrania:

 • wniosek o odroczenie/rozłożenie na raty  (druk do pobrania -1)
 • wniosek o umorzenie (druk do pobrania -2)
 • oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w danym roku oraz w ciągu poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy (druk do pobrania -3)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk pobrania -4)

Telefony kontaktowe w sprawach ulg w podatku od nieruchomości:

 • 12 277 01 16
 • 12 277 01 31

Źródło: WPiO

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.