19°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarcza antykryzysowa – na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

Tarcza antykryzysowa – na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

30-04-2020

Tarcza antykryzyowa zakłada wsparcie dla mikroprzedsiębiorców oraz małych, średnich i dużych firm. Umożliwia ona wprowadzenie szeregu ułatwień, ulg i odroczeń, do skorzystania z którego zachęcamy każdego przedsiębiorcę, którego działalność znalazła się w trudnej sytuacji z powodu pandemii.


Podstawowym przepisem na podstawie którego Burmistrz  może udzielić pomocy publicznej pozostaje nadal art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

W załącznikach znajdują się uproszczone dokumenty (w stosunku do wymaganych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) przy ubieganiu się o pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce tj.: wzór wniosku i formularza informacji przedstawianego przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Przy ubieganiu się o ten rodzaj pomocy publicznej niezbędne jest też krótkie przedstawienie sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy wynikające z zestawienia obrotów na stan sprzed epidemii ze stanem obecnym i wskazanie, czy spadek obrotów jest wynikiem epidemii wirusa SARS-CoV-2 i dowodów potwierdzających te okoliczności. Przedstawienie danych nie dotyczy przedsiębiorców w stosunku do których został ustanowiony całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Decyzja organu podatkowego o udzieleniu ulgi podatkowej ma charakter uznaniowy i podejmowana jest z uwzględnieniem powszechnego obowiązku podatkowego, sprawiedliwości podatkowej oraz z dbałością o stabilność budżetu gminy.

Jednocześnie proponujemy powstrzymanie się z występowaniem w obecnym czasie z wnioskami o umorzenie zaległości podatkowych do czasu zakończenia trudnej sytuacji gospodarczej i jeżeli będzie to konieczne w sytuacji danego podmiotu, wystąpienie jeden raz za cały trudny okres. Przypominamy, że umorzenie może dotyczyć jedynie podatku po terminie płatności, czyli zaległości podatkowej. Obecnie rekomendujemy podmiotom, u których występuje zachwianie płynności finansowej w związku z COVID-19 wystąpienie o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej.

W związku z powyższym prosimy o rozważenie, który rodzaj pomocy publicznej będzie bardziej odpowiedni i adekwatny do sytuacji w jakiej znalazła się Państwa firma.

Załączniki:
1. Wniosek uproszczony o zastosowanie ulgi z Ordynacji podatkowej oraz art.  15zzzh ustawy z dnia    2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

3. Oświadczenie przedsiębiorcy.

Źródło: WPiO / BB

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.