Konkursy - Dzieci i młodzież

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – lato 2020

21-05-2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży” w 2020 r.

 

 1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu w 2020 roku wynosi: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 2. Maksymalna kwota dotacji, jaka zostanie udzielona, wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 3. Cele zadania:
  - zwiększenie dostępu do zorganizowanych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w okresie ferii letnich 2020;
  - rozwój zainteresowań, talentów oraz kompetencji dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w szczególności w obszarze kultury, zdrowia i sportu.
 4. Formy działań:
  - organizacja zajęć indywidualnych i grupowych;
  - organizacja jednodniowych wycieczek.
  Zadanie nie może być realizowane w formie wypoczynku w rozumieniu art. 92a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1481 z późn. zm.).
 5. Okres realizacji zadania: 24 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
 6. Beneficjenci zadania: dzieci i młodzież oraz osoby niepełnosprawne zamieszkujące w gminie Skawina.
 7. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 112.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży” w 2020 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych.
 8. W 2019 r. nie ogłoszono konkursu na realizację określonego wyżej zadania.
 9. Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 14 czerwca 2020 r. o godz. 23:59:59.
  Oferty wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://witkac.pl w terminie do dnia 14 czerwca 2020 r. do godz. 23:59:59.
 10. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 112.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży” w 2020 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych na stronach www UMiG: www.gminaskawina.pl oraz w BIP: http://bip.malopolska.pl/umigskawina.

Dodatkowych informacji udzielają:


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.
 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.