ZP Ogłoszenia archiwalne

Dostawa bonów towarowych

25-09-2006

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy: przetargu nieograniczonego NR ZP – 341/50/ZFS/2006
„Dostawa bonów towarowych”

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę bonów towarowych, Urząd Miasta i Gminy Skawina informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Sodexho PASS Polska Sp. z o.o., 01-163 Warszawa, ul. Ostroroga 24E

Uzasadnienie wyboru: Oferta uznana została za najkorzystniejszą, ponieważ w wyniku oceny uzyskała najwyższą ilość punktów

Data zamówienia: 2006-09-25
Miejscowość: Skawina
Skawina
powiat krakowski

GMINA SKAWINA
32-050 Skawina, Rynek 1
tel. 277 01 79, fax. 276-33-39
o g ł a s z a
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawy:

Dostawa bonów towarowych

Wspólny słownik zamówień (CPV): 22.86.50.00-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Termin wykonania zamówienia: 7 dni od otrzymania pisemnego zamówienia od zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej : www.malopolska.pl/bip/skawina lub w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMiG Skawina - Rynek 14, pok. 2, tel. 012 277 01 79.
Informacje nt. przetargu można uzyskać pod tym samym numerem.
Wymagane wadium:
Miejsce i termin składania ofert: Biuro Obsługi Mieszkańców, Skawina, Rynek 14,
pok. 1 do dnia 09.10.2006 r. godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w tym samym dniu o godz. 10.30.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1/. cena wykonania przedmiotu zamówienia - 10%
2/. termin ważności bonów
/data drukowana na bonach/ - 30 %
3/. liczba placówek na terenie Krakowa i Skawiny,
w których możliwa będzie realizacja bonów - 60 %

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków, w ofercie należy złożyć odpowiednie oświadczenie.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.