ZP Ogłoszenia archiwalne

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Skawina

02-10-2006

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy: przetargu nieograniczonego

NR ZP – 341/48-2/SM/2006

„Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Skawina”

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Skawina, Urząd Miasta i Gminy Skawina informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Regionalna Telewizja Kablowa AUTOCOM Sp. z o.o., 30-003 Kraków, ul. Lubelska 29

cena oferty: 97.398,70 zł

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawiała najniższą cenę, dlatego uznana została za najkorzystniejszą

Data zamówienia: 2006-10-02
Miejscowość: Skawina
Skawina
powiat krakowski

GMINA SKAWINA
32-050 Skawina, Rynek 1
tel. 277 01 79, fax. 276-33-39
o g ł a s z a
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na usługi:

„Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Skawina”


Wspólny słownik zamówień (CPV): 32.24.00.00-7, 32.26.00.00-3, 50.93.12.00-2,
30.24.15.00-5, 30.23.12.00-9

Termin wykonania zamówienia: 20 dni od podpisania Umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zmierza zawierać umowy ramowej.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej: www.malopolska.pl/bip/skawina lub po okazaniu dowodu wpłaty w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMiG Skawina- Rynek 14, pok. 2, tel. 277 01 79.
Wpłaty /cena 12,00 zł / należy dokonać na konto Zamawiającego, tj.:
Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1,
KBS w Krakowie O/Skawina Nr 47859100070020056000130001
Informacje nt. przetargu można uzyskać pod tym samym numerem.

Wymagane wadium: 4.000,00 zł
Miejsce i termin składania ofert: Biuro Obsługi Mieszkańców, Skawina, Rynek 14
pok. 1, do dnia 11. 10. 2006 r. godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w tym samym dniu o godz. 10.30.
Termin związania ofertą do: 30 dni od ostat. term. skład. ofert
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych - w ofercie należy przedstawić odpowiednie
oświadczenia i dokumenty wymagane w specyfikacji.
2. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - w ofercie należy przedłożyć aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

3. dysponują odpowiednim doświadczeniem zawodowym - Wykonawca musi wykazać, że
w okresie ostatnich 3 lat wykonał minimum dwa systemy monitoringu wizyjnego z minimum 4 kamerami.
4. dysponują niezbędnym sprzętem i zapleczem technicznym pozwalającym na zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy - należy złożyć odpowiednie oświadczenie /załącznik do SIWZ/

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.