ZP Ogłoszenia archiwalne

Budowa sali gimnastycznej przy zespole Placówek Oświatowych w Kopance

06-10-2006

Zawiadomienie o wyborze oferty
Data zamówienia: 2006-10-06
Miejscowość: Kopanka
Skawina
powiat krakowski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Skawina: budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kopance
Publikacja obowiązkowa.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, do kontaktów: mgr inż. Elżbieta Mueck, Rynek 1, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, tel. 012 2764680, fax 012 2763339, e-mail: zampub@um.skawina.net.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.um.skawina.net
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Zespół d/s Zamówień Publicznych, mgr inż. Elżbieta Mueck, Rynek 14, pok. 2, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, tel. 0-12 277 01 79, fax 0-12 276 33 39.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Zespół d/s Zamówień Publicznych, mgr inż. Elżbieta Mueck, mgr Agnieszka Pazdan, Rynek 14, pok. 2, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, tel. 0-12 277 01 79, 0-12 277 01 63, fax 0-12 276 33 39.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Biuro Obsługi Mieszkańców, mgr inż. Elżbieta Mueck, Rynek 14, pok. 1, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, tel. 0-12 277 01 79, fax 0-12 276 33 39.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kopance.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Kopanka, gm. Skawina.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kopance - sala gimanstyczna o wymiarach 25,12 m x 12,92 m i wysokości od poziomu terenu do poziomu kalenicy - 11,66 m, łącznik zawierający strefe komunikacyjną oraz zaplecze szatniowo-sanitarne i magazynowe o wymiarach 21,09 m x 24,31m
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: nie dotyczy
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.22.22.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kopance - wielkość budynku: pow. zabudowy - 605 m2, pow. użytkowa - 567 m2, kubatura - 4358 m3, zasilanie w wodę z istniejącej instalacji wodociągowej, odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika, zaopatrzenie w gaz z istniejącego przyłącza, zasilanie elektroenergetyczne NN, zasilanie c.o. z istniejącej kotłowni gazowej, wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 15
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: 15.000,00 PLN
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych,
2.są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
3.dysponują odpowiednim doświadczeniem zawodowym, tj. w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali podobne zamówienia tzn. kompleksowo budowę obiektów użyteczności publicznej na łączną kwotę min. 2.500.000 zł,
4.dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w tym osobą przewidzianą do kierowania robotami posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz geodetą, posiadającym uprawnienia zawodowe w zakresie pkt. 4, tj. geodezyjnej obsługi inwestycji,
5.dysponują niezbędnym sprzętem i zapleczem technicznym pozwalającym na zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, harmonogramem robót i postanowieniami umowy,
6. posiadają dostęp do środków finansowych w wysokości minimum 400.000,00 zł.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią minimalne określone powyżej warunki.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy winni przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia:
1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualna informacja z Krajowego Rejetru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejetru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
8.Dokumenty stwierdzające uprawnienia osoby przewidzianej do kierowania robotamiwraz z zaświadczeniem z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnienia geodety.
9.Zobowiązanie osoby wskazanej do kierowania robotami, zobowiązanie podwykonawców /jeśli występują/ oraz zobowiązanie geodety.
10.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.
11.Dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane z należytą starannością.
12.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej,
w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malopolska.pl/bip/skawina.
Opłata: 170 Waluta PLN.
Warunki i sposób płatności: Na konto Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1, KBS w Krakowie Oddział Skawina nr 47 859100070020056000130001..
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2006 godzina 10:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 02.11.2006, godzina 10:30, Sala Obrad - pok.11..
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 02.10.2006.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.