ZP Ogłoszenia archiwalne

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji: Zad. 1. Budowa ulicy Nowoprzemysłowej, Zad. 2. Budowa II odcinka drogi gminnej kl.G

27-10-2006

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze oferty najkorzystniejszej

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji: Zad. 1. Budowa ulicy Nowoprzemysłowej, Zad. 2. Budowa II odcinka drogi gminnej kl.G, Urząd Miasta i Gminy Skawina informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

 

Konsorcjum:

1. „AUTOSTRADA II” Sp. z o.o.,

40-467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1

2. „iNTEGRAL” Sp. z o.o.,

40-578 Katowice, ul. Z.K. Szczuckiej 43C/6

 

cena oferty: Zad. 1. 47.580,00 zł brutto

Zad. 2. 131.760,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawiła najniższe ceny za realizację poszczególnych zadań, dlatego uznana została za najkorzystniejszą.

 

 

 

Skawina, dnia 15. 11. 2006 r.

Data zamówienia: 2006-10-26
Miejscowość: Skawina
Skawina
powiat krakowski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Skawina: wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji: 1. Budowa ulicy Nowoprzemysłowej, 2. Budowa II odcinka drogi gminnej kl. G
Publikacja obowiązkowa.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, do kontaktów: mgr inż. Elżbieta Mueck, Rynek 1, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, tel. 012 2764680, fax 012 2763339, e-mail: zampub@um.skawina.net.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.um.skawina.net
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Zespół d/s Zamówień Publicznych, mgr inż. Elżbieta Mueck, Rynek 14, pok. 2, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, tel. 0-12 277 01 79, fax 0-12 276 33 39.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Zespół d/s Zamówień Publicznych, mgr inż. Elżbieta Mueck, mgr Agnieszka Pazdan, Rynek 14, pok. 2, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, tel. 0-12 277 01 79, 0-12 277 01 63, fax 0-12 276 33 39.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Biuro Obsługi Mieszkańców, mgr inż. Elżbieta Mueck, Rynek 14, pok. 1, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, tel. 0-12 277 01 79, fax 0-12 276 33 39.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji: 1. Budowa ulicy Nowoprzemysłowej, 2. Budowa II odcinka drogi gminnej kl. G.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr 12.
Główne miejsce świadczenia usług: Skawina.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji:
1.Budowa ulicy Nowoprzemysłowej
2.Budowa II odcinka drogi gminnej kl.G
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: nie dotyczy
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.20.00.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Zadanie 1: Droga kl. L o dł. 284 mb.
Zadanie 2: Droga kl. G o dł. 1440 mb.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 5
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: 3.000,00 PLN
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych,
2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie -
Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali min. trzy projekty zrealizowanych inwestycji drogowych lub obiektów inżynierskich o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem,przedmiotowego zamówienia,
3. dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem, tzn. osobami
posiadającymi niezbędne uprawnienia zawodowe:
- główny projektant - uprawnienia drogowe,
- projektanci współpracujący posiadający uprawnienia w zakresie: sieci wod.-kan, gaz, c.o., sieci elektrycznych, sieci teletechnicznej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąc udział wykonawcy, którzy spełnią minimalne określone powyżej warunki.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia.
4.Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, które będą wykonywały zamówienie wraz z zaświadczeniami z Izby Budownictwa.
5.Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
6.Dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane z należytą starannością.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malopolska.pl/bip/skawina.
Opłata: 20 Waluta PLN.
Warunki i sposób płatności: Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1: KBS w Krakowie Oddzuiał Skawina nr: 47 859100070020056000130001..
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: nie dotyczy
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2006 godzina 10:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09.11.2006, godzina 10:30, sala obrad - pok. 11.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 19.10.2006.
ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ Nr: 1 Nazwa: Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji: Budowa ulicy Nowoprzemysłowej..
1) Krótki opis: Budowa ulicy Nowoprzemysłowej odcinek od Zakładów Ferro do ul. Za Górą w Skawinie, wraz z mostem na Rzepniku i skrzyżowaniem z ul. Za Górą..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00.
3) Wielkość lub zakres: Droga kl. L o dł. 284 mb..
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 5
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 2 Nazwa: Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji: Budowa II odcinka drogi gminnej kl.G..
1) Krótki opis: Budowa II odcinka drogi gminnej kl. G - od skrzyżowania z łącznikiem kl. L
do skrzyżowania z ul. Tyniecką..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00.
3) Wielkość lub zakres: Droga kl. G o dł. 1140 mb..
4) Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 5
5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6) Informacje dodatkowe:

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.