Uchwały Rady 2005

U C H W A Ł A  Nr XLII/262/05RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Skawina.

30-11-2005

 


U C H W A Ł A  Nr XLII/262/05

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 30 listopada 2005 r.

 

w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Skawina.

 

      Na podstawie art. 24 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747,  z 2002 r. Dz.U. Nr 113, poz.984, z 2004 r. Nr 96, poz.959 i Nr 173, poz.1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz.729 i Nr 130, poz.1087), biorąc za podstawę przedstawione przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie planowane i uzasadnione roczne koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych ? Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Zatwierdza się przedłożone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie taryfy określające ceny za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Skawina i za odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych oraz stawki opłat abonamentowych za wodomierze.

  1. Treść taryf określają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Taryfy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

§ 3

W związku z zatwierdzeniem taryf w wysokości określonej w niniejszej uchwale ustala się dopłatę dla wszystkich taryfowych grup odbiorców wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały w wysokości różnicy pomiędzy wysokością należnych od ZWiK podatków od nieruchomości w odniesieniu do budowli, ścieków i rurociągów, obliczonych wg stawki obowiązującej w 2006 roku, a wysokości tych podatków obliczoną wg stawki  w    wysokości  1 %. Źródłem tego zobowiązania jest budżet Gminy Skawina.

 

§ 4

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały ogłosi w prasie lokalnej jak również na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, Zakładu oraz w poszczególnych Sołectwach Gminy Skawina obowiązujące taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Skawina i za odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych miasta Skawina.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                             

 

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                         dr Sławomir KOPEĆ

 

 

 

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.