Uchwały Rady 2005

UCHWAŁA NR XXX/203/05RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia  26 stycznia 2005 r.w sprawie zmiany uchwały własnej Rady w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skawina. 

26-01-2005

 


UCHWAŁA NR XXX/203/05

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia  26 stycznia 2005 r.

 

 

 w sprawie zmiany uchwały własnej Rady w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skawina.

 

 

          Na podstawie art. 37a i 37b  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

W uchwale własnej Rady Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skawina, § 1 otrzymuje brzmienie:

 

?§ 1. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skawina przyznaje się diety w wysokości:

1/ Przewodniczącym Zarządów Osiedli  - 150 zł   (słownie: sto pięćdziesiąt zł)

2/ Sołtysom                                             -  200 zł  ( słownie: dwieście zł)?

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 roku.

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

     dr Sławomir KOPEĆ

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.