Uchwały Rady 2005

UCHWAŁA  NR  XLII/266/05RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia  30 listopada 2005 r.w  sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  określającego  wysokość  stawek i  szczegółowe warunki  przyznawania  dodatków:   za wysługę lat,  motywacyjnego, funkcyjnego,    za   warunki   pracy,   a   także  zasady   wynagradzania   za  godziny ponadwymiarowe  i   za  godziny   doraźnych   zastępstw   oraz   nagród   i  dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina.

30-11-2005

 


UCHWAŁA  NR  XLII/266/05

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia  30 listopada 2005 r.

w  sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  określającego  wysokość  stawek

i  szczegółowe warunki  przyznawania  dodatków:   za wysługę lat,  motywacyjnego, funkcyjnego,    za   warunki   pracy,   a   także  zasady   wynagradzania   za  godziny ponadwymiarowe  i   za  godziny   doraźnych   zastępstw   oraz   nagród   i  dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina.

 

        Na podstawie  art. 18   ust. 2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym ( tekst jedn.  Dz. U.  z  2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art.4  ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów  normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U Nr  62 poz.  718 z późn. zm.)  oraz  art. 30  ust. 6 i 10, art. 49 ust.2, art. 54  ust.  3 i 7  ustawy  z  dnia  26 stycznia 1982r.-  Karta  Nauczyciela  (Dz. U z 2003 r. Nr  118,  poz.  1112  z  późn. zm. ),  zwanej dalej ?Kartą  Nauczyciela?,  oraz  rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej i Sportu  z  dnia  31 stycznia 2005r. r.  w  sprawie wysokości minimalnych stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli,  ogólnych warunków przyznawania  dodatków  do wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  wynagradzania za  pracę   w  dniu  wolnym  od   pracy

(Dz. U. Nr  22 poz. 181),  zwanego  dalej ? rozporządzeniem? Rada  Miejska  w  Skawinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1

1.Uchwala się Regulamin  wynagradzania nauczycieli określający wysokość stawek  oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,

za warunki pracy, a także  zasady obliczania i wynagradzania za godziny ponadwymiarowe  i za godziny doraźnych zastępstw, tryb przyznawania nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w placówkach oświatowo-wychowawczych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Uchwala się wysokość i szczegółowe  warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2

Traci moc uchwała XXXI/205/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i  za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i  dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych

w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i dotyczy wynagrodzeń od dnia  1 stycznia 2006 r.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                            dr Sławomir KOPEĆ

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.