Uchwały Rady 2005

UCHWAŁA  Nr  XXX/195/2005RADY  MIEJSKIEJ  w SKAWINIEz dnia  26 stycznia  2005 r. w sprawie okresowego ustalenia obniżonych stawek dziennych opłaty targowej 

26-01-2005

 


UCHWAŁA  Nr  XXX/195/2005

RADY  MIEJSKIEJ  w SKAWINIE

z dnia  26 stycznia  2005 r.

 

 

w sprawie okresowego ustalenia obniżonych stawek dziennych opłaty targowej

 

          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220 i Nr 62 poz.558 i Nr 113 poz.984), art.15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. i Nr 200 poz. 1983), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr 62 poz.718, zm. Dz.U z 2001 r. Nr 46 poz. 499 i z 2002 r. Nr 74 poz. 676) ? Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

1.     Ustala się iż w okresie od 1 do 28 lutego 2005 roku obowiązywać będą dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na placu targowym w Skawinie przy ul.29-go Listopada i innych miejscach wyznaczonych czasowo jako miejsca handlowe na obszarze Miasta i Gminy Skawina, niższe niż obowiązujące w roku podatkowym 2005 stawki tej opłaty wprowadzone Uchwałą Nr XXVIII/176/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2004r.

 

2.     Wysokość obniżonych okresowo stawek dziennych opłaty targowej ? określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.     Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

§ 3

 

1.  Uchwała  wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

     Województwa Małopolskiego z mocą od 1 lutego 2005 r.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

        dr Sławomir  KOPEĆ

                        

 

 

 

                Załącznik do uchwały Nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Skawinie

               z dnia 26 stycznia 2005 r.

 

 

 

 

Dzienne  stawki  opłaty  targowej

 

 

 

L.p.

Przedmiot  opłaty

Stawka w złotych

 

1.

 

Sprzedaż obwoźna, z ręki , kosza, skrzynki, wiadra itp.

 

 

                 0,60

 

2.

 

Sprzedaż z wózka ręcznego, roweru, wózka za rowerem itp.

 

 

 

0,80

 

3.

 

Sprzedaż na określonej powierzchni ? za  1m? zajętej powierzchni

 

 

2,30

 

4.

 

Sprzedaż ze stołu

 

4,50

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                         dr Sławomir Kopeć

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.