Uchwały Rady 2005

UCHWAŁA NR XXXI/208/05RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIEz dnia  21 lutego 2005 r. w sprawie wniosku o zmianie granic Miasta i Gminy Skawina z Gminą Brzeźnica.                

21-02-2005

 


UCHWAŁA NR XXXI/208/05

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia  21 lutego 2005 r.

 

w sprawie wniosku o zmianie granic Miasta i Gminy Skawina z Gminą Brzeźnica.              

 

 

 

                    Na podstawie art. 4b oraz  art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  oraz  § 1 ust.1  rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz.U. Nr 86 poz. 943 z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:  

 

§  1

 

Z uwagi na okoliczność spełnienia przez Gminę Skawina przesłanek określonych w art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w sprawie zmiany granic gmin złożyć ponowny  wniosek do Ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego o podjęcie inicjatywy legislacyjnej celem wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia zmieniającego granicę Miasta i Gminy Skawina.

 

§ 2

Treść proponowanej zmiany granic wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Określa się szacunkowe koszty jednorazowe proponowanej zmiany w wysokości  15 000 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych) oraz szacunkowe koszty stałe w wysokości  50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie.

 

§ 4

Wyniki konsultacji z mieszkańcami zawiera załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                         dr Sławomir KOPEĆ

 

          

 

 

Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr  XXXI/208/05

Rady Miejskiej w Skawinie

 z dnia 21 lutego 2005 r.

 

 

 

                                     Proponowana zmiana granicy

 

 

I.        Treść proponowanej zmiany:

 

Przyłączenie części terenów wsi Sosnowice gmina Brzeźnica powiat wadowicki województwo małopolskie do wsi Wielkie Drogi gmina Skawina powiat krakowski województwo małopolskie, położonych pomiędzy prawym brzegiem rzeki Sosnówka         i dotychczasową granicą wsi Wielkie Drogi.

Wnioskowany teren składa się z działek objętych  ewidencją gruntów wsi Sosnowice o numerach: 1/1, 1/2, 1/11, 1/12, 1/4, 1/5 , 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 10/8, 10/3, 10/7, 10/5, 14/1, 14/2, 10/6, 14/3, 12/1, 12/2,  12/3, 13, 1174, 1175  o łącznej powierzchni 16,90 ha, stanowiących 12  nieruchomości zabudowanych  zamieszkałych przez ok. 40 osób oraz grunty rolne.

 

II.     Uzasadnienie:

      Od historycznych czasów przedmiotowy teren był przysiółkiem wsi Wielkie Drogi         stanowiąc z nią jednorodne terytorium ze względu na układ przestrzenny oraz więzi        społeczne. Mieszkańcy wnioskowanego terenu korzystają z infrastruktury związanej               z  gminą Skawina, wykonanej przez mieszkańców tego przysiółka z dużym nakładem        mieszkańców wsi Wielkie Drogi. Dotyczy to w szczególności takiej infrastruktury jak;        sieć gazowa, linie energetyczne i telekomunikacyjne, sieć wodociągowa. Ponadto mieszkańcy tej części wsi Sosnowice korzystają z obiektów użyteczności publicznej na terenie wsi Wielkie Drogi takich jak:  Zakład Lecznictwa Otwartego,  Szkoła Podstawowa, Przedszkole, Urząd Pocztowy.

 

 

                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                             dr Sławomir Kopeć

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.