Uchwały Rady 2005

Uchwała Nr XLII/261/05Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

30-11-2005

 


Uchwała Nr XLII/261/05

Rady Miejskiej w Skawinie

 

z dnia 30 listopada 2005r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy  Skawina w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy  Skawina  od pojazdów posiadających dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .

 

§ 4

 

 Uchwała wchodzi w życie  po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  z mocą od 1 stycznia 2006r.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                              dr  Sławomir  KOPEĆ

 

                                                                        Załącznik  Nr  1

                                                                                                  do  Uchwały Nr XLII/261/05

                                                                                                  Rady Miejskiej w Skawinie

                                                                                                  z dnia 30 listopada 2005r.

 

 

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skawina na rok podatkowy 2006 :

 

 I. Od pojazdów określonych w art.8 pkt. 1, pkt. 3, pkt. 5, pkt. 7

 

 

w zł.

L.p.  

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) POJAZDU SAMOCHODOWEGO

STAWKI PODATKU  NA TERENIE GMINY SKAWINA od 1 pojazdu na 2006 r

1

2

3

1.1

Samochód ciężarowy o DMC od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

464,00

1.2

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

773,00

1.3

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

927,00

2.

Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton

927,00

3.

Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton

824,00

4.1

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30

577,00

4.2

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30

                   1.236,00

 

II. Od pojazdów określonych w art.8 pkt.2

 

 

w zł.

L.p.  

WYSZCZEGÓLNIENIE                                                           Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)                                

STAWKI  PODATKU NA 2006 r. NA TERENIE GMINY SKAWINA                 OD 1 pojazdu                                                                    

Zawieszenie osi pneumatyczne  i uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

1

2

3

4

1.Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:

 

 

1.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton

1500,00

1520,00

1.2

nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton

1520,00

1530,00

1.3

nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton

1530,00

1545,00

1.4

nie mniej niż 15 ton i więcej

1545,00

1600,00

2.Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:

 

 

2.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton

1700,00

1710,00

2.2

nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton

1710,00

1720,00

2.3

nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton

1720,00

1730,00

2.4

nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony

1730,00

1740,00

2.5

nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton

1740,00

1751,00

2.6

nie mniej niż 25 ton i więcej

1751,00

1800,00

3.Samochód ciężarowy o 4  osiach i więcej o DMC:

 

3.1

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25  ton

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.