Uchwały Rady 2005

UCHWAŁA  NR XLII/264/05RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIEz dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie  udzielenia  dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie  przy  zabytku  - Kościół parafialny pw.  Wniebowzięcia NMP w Woli Radziszowskiej. 

30-11-2005

 


UCHWAŁA  NR XLII/264/05

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 30 listopada 2005 r.

 

w sprawie  udzielenia  dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie  przy  zabytku  - Kościół parafialny pw.  Wniebowzięcia NMP w Woli Radziszowskiej.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) , art. 118 ustawy z dnia  26 listopada  1998 r. o finansach publicznych (  tekst  jednolity Dz.U.  z 2003 Nr 15,  poz. 148 z późniejszymi zmianami )  oraz  art. 81  w związku z art. 77  ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2003 r. Nr162,  poz.1568 z późniejszymi zmianami ), oraz  § 2,3 i 4 Uchwały Nr XXXVIII/238/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

 § 1

 

Postanawia się udzielić z budżetu gminy  dotacji w wysokości 5 000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Wniebowzięcia NMP w Woli Radziszowskiej na pokrycie części nakładów  koniecznych do wykonania prac związanych z zabezpieczeniem i utrwaleniem substancji zabytku, w szczególności na wykonanie konserwacji drewnianego dachu kościoła  wpisanego  do rejestru zabytków województwa.

 

§ 2

 

Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej  z posiadającą tytuł prawny do władania obiektem zabytkowym, o którym mowa w  § 1- Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Woli Radziszowskiej,  zgodnie  z   wymogami zawartymi w  uchwale wymienionej w podstawie prawnej.

 

§ 3

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                   dr Sławomir Kopeć

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.